95. Публично обещание за награда

 

Урежда се от последните разпоредби на ЗЗД, в последната глава.

Правна същност и характеристика – правната същност на ПОН- трябва да се видят елементите от ФС на чл. 368,ал. 1 ЗЗД- 1) едностранен акт, обещание на едно лице (публично- към неопределен кръг лица), обещаниетро може да е чрез средсва за масаво информация, чрез съобщение по радиото, съобщено от служител в общината и т.н. Публичното обещание трябва да е дадено в писмена форма, чрез печата или по друг начин. Този едностранен акт заължава обещателя- да заплати награда (може да се има предвид възнаграждение като парична награда или някаква материална награда, няма ограничение само за пари), условието за възникване на задължението е да бъде извършена някаква работа по начин и по услоията, посочени от обещателя. Правният резултат, който се цели според чл. 368 ЗЗД, е пораждане на правото да се търси плащане на наградата когато лицето е извършило работата съгласно изиксванията на обещателя. Предмет на това действие е работа, която се е целяла от обещателя. Уредено в ЗЗД като едностраннен акт до неопределен кръг лица ПОН представлява едностранна сделка, която поражда условно задължение за обещателя- да се извърши работа съгласно изискванията му и тази работа да му бъде предоставена. Не във всички държави се урежда този институт, тогава се разглежда като сключване на договор- предлагане на предложение, ако се приеме то се сключва договор. Другата хипотеза е, че това е едностранна сделка. Относно срока при пъбличното обещание за награда, законът не посочва срок като съществен елемент на сделката, възниква въпроса дали това обещание обвързва обещателя и до кога. Ако не е даден срок ще се приложат правилата на езсрокчни задължения, тогава трябва да се отправи покана. Обещателят е обвързан от обещанието, възникнало е условно задължение. Обещателят е обвързан докато съществува интересът му.

Субекти на облигационното отношение – това е обещател на наградата, другият събект е изпълнителят на обявената работа. Обещателят може да бъде ФЛ или ЮЛ. Изпълнителят на обявената работа- ако работата има за предмет материални или творчески дейности, без да се изиксва работа, която касае интелектуална работа. Тогава се приема, ч еизпълнителя може да е и недееспособно лице. Но ако то дава работата си, тогава такова лице трябва да действа чрез законния си представител. Когато изпълнителите са две или повече лица- наградата се разделя между тях, съобразно участието на извършената работа, а ако това не може да се определени, тя се разпределя поравно. Когато са няколко лица, независими едно от друго, без да знаят дори че я изпълняват едновременно, наградата се дава на лицето, което първо представи работата си. А ако стане едновременно предаване, наградата се разпеделя поравно.

Съдържание на облигационното отношение – първият етап е приемане на обещанието. Вторият е след извършената работа, тя да бъде представена на обещателя. В съдържанието възниква и

Задължения на страните:

  1. Задължения на обещателя
  • Длъжен е да приеме рабтата на лицата, които са я извършили съобразно неговите указания и срок- докато той има интерес от приемането.
  1. Адресатите на обещанието до които обещанието е достигнало
  • имат право да изпълнят работата и да престират работата на обещателя. С упражняването на това право на адресатите, ОО придобива своя завършен вид като отношение между длъжник и кредитор.
  • Право да се получи възнагераждение

Публично обещание за награда за най- добре извършена работа (конкурс)– чл. 369 ЗЗД. Тук също се касае до едносстранен акт, награда за извършерна работа, но се обещава награда не на всички лица, изпълнили дадена работа, а само на лицето най- добре извършило указаната работа. В условията на конкурса се посочват правилата, по които се прави оценката на работата. Ако няколко лица са представили работата, която съотведства на условията на конкурса, наградата може да бъде разделена между тях. Уредено е това в закона. В чл. 369 ЗЗД е уреден частен случай на публично обещание за награда.

ПОН трябва да се отграничава от договора за изработка,  както и от публичната оферта за сключването на договор по ТЗ. Друга е целта- тук е предвиден и акцепт- приемането на поканата.