94. Добороволно водене на чужда работа без пълномощие

 

 

Същност и характеристика – уреден е в ЗЗД – чл. 60-62. ВЧР следва да се тълкува разширително, не се има пълномощие, воденето на чуцжда работа може но не винаги се ризразява в павни действия- материални действия. Следва да се има водене на чужда работа без натоварварване. Института е въникнал за да се обхванат случаи при които лица, с цел да направят услуга, поемат сами по своя инициатива да извършат някаква работа, правят разходи, но може да претърпят и вреди. Законодателят се е намесил в отношенията между хората, доколкото не трябва да бъдат претърпение вреди, а да бъдат компенсирани разходите за извършването на чуждата работа без пълномощие. Лицето, в чийто интерес е водена работата ще се обогатило, а това която я е водило ще обеднее. Идеята да се конпенсират разходите, защото за обеднялото лице те ще рпедставляват вреда. Това е институт на облигационното право. ВЧР представлява сложен ФС, тъй като ЮФ ВЧР обхваща поредица от обстоятества, които трябва да бъдат налице. „Гестия“- собственик на чуждата работа е donimus, лицето, което води работата е гестор. ВЧР както и при НО може да се разглежа като правна връзка между гестора(кредитор- направил е разходи, може да търси компенсация) и доминоса (длъжник, задължено лице, в чиите интерес е поето да се води тази работа).

Фактически състав 1) предприемане управлението на чужда работа (чл. 60)- поемането на чуцда работа може да се състои в извършването на материални, интелектуални или правни действия. Правно действие- плащане на данък на някое лице. Чуждата работа може да има за предмет материални дейстия- съсед поправя оградата на друг съсед, съсобственик прави разходи по поддръжка на съсобстен имот, които надхвърлят неговото задължение;  2) лицето, поело чуждата работа да знае, че тя е чужда. Трябва тази работа да се поеме съзнателно, ако я е приело по грешка, за тези отношения ще се приложат правилата за НО; 3) лицето да е приело работата без да е натоварено- без да  му е възложена тази работа с договор, поемането на работа трявба да е едностранен доброволен акт на гестора; 4) нработата да се води в чужд интерес- това се извежда от чл. 61, ал. 1 ЗЗД- работата трябва да е добре управлявана в чужд интерес. В чужд интерес се води работата, когато за собственика се предотвратяват разходи, предотвратяват се вреди за него или когато е в интерес на обогатяване на домунуса. Законът допуска ВЧР да се води в чужж или собствен интерес, но затова е предвидена специална рапоредба- чл. 62, ал. 2 заинтересования отговаря само до размера на обогатяването му; 5) работата да не е водена против волята на заинстересованото лице- това се извежда от чл. 61, ал. 3 ЗЗД- този, който води работата ще отговаря по правилата на НО; собственикът на работата (заинтересованото лице) може изобю да не знае за поетата работа, а ако узнае в последствие, той може да се противопостави, гесторът в този случай ще трябва да се преустанови действията си; 6) извършената работа да не е одобрена от собственика, защото ако я е одобрил ще има възлагане, ще се приложат правилата за пълномощието. Ще важат правилата на договора за изработка! Ако се касае за правни действия ще се прилагат правилата на договора за поръчка.

Отнопението на ВЧР е извъндоговорно.

Задължения за страните по облигационното отношение

  1. Задължения на гестора:

-да се грижи за работата така, както би се грижил за нея ако беше пълномоник (ако е бил натоварен да я извърши)

– сда води чуждата работа, докато заинтересования може да я поеме. Трябва да се грижи за нея (чл. 60, ал.1 ЗЗД), щом доброволно я води,. трябва да я доведе или докато може да я приеме доминуса или докато работата завърши. Въпреки узнаването ако доминуса не приеме да я води той от това може да настъпят вреди за доминуса,затова гестора трябва да я продължи иначе може да настъпят вреди.

– гесторът не трябва да птредприема и да води работата против волята на доминуса. Може да продължи да води работата, узнавайки че заинтересования я изиставя, ако знае, че от това ще настъпят по- големи вреди.

– трябва да предаде на доминуса всичко, което е получено от воденето на тази работа.

  1. Задължения на доминуса

– да поеме работата след като знае, че такава се води в негов интерес

– да изпълни задълженията, които гестора е поел от неговото има (извикал е работници да свърват работа по покрива след буря).

– за нинтересования трябва да обещети гестора за разходите, които е направил водейки работата.

– доминусът е длъжен да заплати полезните разноски, направени при воденето на работата.

Водене на чужда работа без пълномощие и други правни институти, сравнение

  • От неоснователното обогатяване. При гестията не е необходимо да има обогатяване, достатъчно да е защитен интереса на доминуса, а при НО има увеличаване на имуществото. При гестията има съзнателно водене на чужда работа, а при НО действията, които водят до това могат да бъдат и по грешка. Отношението, което възниква е двустранно- има задължения за двете страни.
  • От извършване на действия без представителна власт. Това е извършване на правни действия от лице, което няма представителни права. При гестията може да има правни и материални права. При действия без представителна власт, разходите остават за мниминя представител ако не е одобрена работата, а при гестията не е необходимо доминуса да одобри работата, за да се заплати обещетението.