91. Неоснователно обогатяване. Характеристика. Елементи.

 

Общият режим на отношенията неоснователното обогатяване се съдържа в чл. 55-59 ЗЗД. Това са правилата относно общият режим на НО. Други правила се съдържат в други места на закона- чл. 34 ЗЗД. Това също е разпоредба, конкретен случай, с който се цели да се предотврати НО. Правила, които имат за цел да не се допусне неоснователно обогатяване има при развалянето на договорите по чл. 87 ЗЗД- развалянето има обратно действие, а щом като има такова, това значи че всичко, което е дадено по договора следва да бъде върнато, трябва страната по договора, която е престирала, след развалянето да иска предмета на престацията. Общият режим на НО се уреждат и от други правила. Целта е да не се допусне неоснователно обогатяване. Това не съответства на принципа за еквивалентност в  имуществените отношения по ЗЗД. При НО не се касае за отговорност, това че едната страна  иска от другата да й върне даденото, не означава, че се носи отоговорност. Не се изисква и субективен елемент, характерен за отговорността. Щом като липсва основанието, това което е дадено трябва да се върне до размера на обедняването, това би възстановило еквивалентността в отношенията, не трябва да се бърка с отговорността.

НО се разглежда в три аспекта като термин и правна същност:

  1. Нормите на чл. 55-59 ЗЗД в своята съвкупност образуват института на НО.
  2. НО може да  представлява и ЮФ – при наличие на тези обстоятества, посочени в закона, възниква задължението на едно лице да върне обратно полученото на друго лице, задължение на едно лице да върне стойността с която се е обоготило на друго лице до размера на обедняването. ЮФ представлява една правна връзка, едно облигационно правоотношение между длъжник и кредитор.
  3. Правна връзка, чието съдържание са правото и задължението на двете страни.

НО може се разглежда и като принцип на ОП, който не допуска имуществено разместване на блага без правно основание, защото обедняването на едно и обогатяването на друго може да има правно основание- плащане на глоба, получаване на неустойка и др.

НО представлява принцип, заложен и при недействителност н а сделките и при развалянето им. Когато има  специални правила, които целят да се предотвратят НО, прилгат се специланите правила, а общите правила за НО се прилагат субсидиарно.

В ЗЗД, в нормите, които ршедставляват общият режим на НО се уреждат специални състави на НО и един общ състав на НО. Това са съставите, уредени в чл. 55- 59 ЗЗД. В ЧЛ. 59 ззд се урежда общият състав на НО. Останалите или допълват общият или са специални.