90. Обективна отговорност на производителя за вреди от дефектни стоки. Характеристика. Предпоставки. Субекти. Обем и размер на отговорността. Основания за изключване и ограничаване на отговорността. Срокове за реализирането на отговорността. Съотношение между отговорността по ЗЗП и общата деликта отговорност.

 

Правна уредба – отговорността се урежда в Закона за защита на потребителите. При наличието на такава хипитеза, която е в пролижното поле на ЗЗП, има изключение от правилото на чл.50 ЗЗД, съгласно която за вреди, причинени от вещи и животни, отговаря лицето, управляващо надзор над тях.

Характеристика на отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки- тази обективна отговорност по ЗЗП е извъндоговорна отговорност. Такава отговорност носят производители, лица, приравнение на вносители- вносители и доставчици. Тази отговорност е уредена, за да въздейства върху производителя- за да произвежда той вещи без дефекти, а ако пусне на пазара вещи със дефекти, той трябва да понесе тази отговорност. Субект на тази отговорност са производители и техни приравнените им лица. Те отговарят когато не може да се установи вносителя или производителя, а ако дадат информация за производителя или вносителя, няма да носят отговорност. Не е необходимо производителят, вносителят или доставчикът да имат договорна връзка с потребителя (ФЛ, което потребява стоки или услуги за лични непрофесионални нужди, извън своята професионална дейност). Тази отговорност е имуществена – изразява се в заплащане на обещетение, за покриване на имуществени и неимуществени вреди. Някои я наричат още „пряка отговорност“

Предпоставки за отговорността:

  • Производителят да е пуснал в обръщение вещи, които са обременени с дефект. Стока по смисъла на тази отговорност, според ЗЗП, е „движима вещ, независимо дали е част от друга съставна вещ или е самостоятелно, крайно изделия“, отговорност за нея носи и производителя на съставни части. Като стока с дефект може да се има предвид и селскостопански суровини и продукти, които не са преминали първична обработка. По смисъла на закона ако стоката има дефект се носи отговорност, дори и за електричеството, като особен вид стока. Стоката ще е дефектна тогава, когато не отговаря на общите, обичайните изисквани,я на които трябва да отговаря една стока с оглед на предназначението си- според качество, произход, трайност и т.н. Стоката трябва да има дефект, да не отговаря на обичайните изиксвания в момента на пускането й в обръщение. Не се счита за дефектна стока тази, която е пусната по- късно ако стоката е пусната с по- добро качесто от предната стока.
  • От дефекта на стоката трявба да са настъпили имуществени вреди за крайния потребител. Тези вреди, за които може да се търси отговорност трябва да са настъпили от смърт или телесна повреда на ФЛ (краен потребител). Или от дефектната стока имуществените вреди да са в резултат на повреждане или унищожаване на други вещи на потребителя. Когато дефектната вещ е причинила такива вреди, тогава за тези вреди може да се търси отговорност по ЗЗП. Повредената или унищожена друга вещ трябва да е на стойност не по- малка от 1000лв.
  • Да има причинна връка между настъпилите вреди и дефетната стока. Не се изисква вина. Чл. 133,ал. 1 ЗЗП казва, че „производителя носи отговорност от неговата стока за причинените вреди, независимо дали има вина за дефекта й“ (стриктна отговорност).

Обем на отговорността – производителят отговаря за причинените вреди от дефектна стока, за имуществените вреди. Те могат да се търсят с правно основание в ЗЗП. Ако ФЛ е претърпяло и неимуществени вреди, тази отговорност ще се търси по общите правила- по правилата за деликтната отговорност. Може да възникне отговорност за вреди от дефектни стоки на две или повече лица- когато в една съставна част от едно изделие е включена и друга стока- тогава ще отговарят и производителя на съставната част, и този на допълнителната. Отговарят солидарно. Тези  предпоставки се доказват от увреденото лице, то се явява ищец в процеса.

Освобождаване от отговорност на производителя за вреди,  настъпили от дефектни стоки – уредени са конкретни хипотези в закона, при които не се отговаря за вреди от производителя- 1) ако дефектната стока още не е пусната на пазара; 2) ако се докаже, че дефектът на стоката не е съществувал в момента, в който тя е била пусната в обръщение или по-късно; 3) ако производителя не е произвел стоката с цел продажба или друга търговска цел; 4) производителя не носи отговарност когато е спазил иискванията, определени от компетентния държавен  орган за този вид стоки; 5) не отговаря когато нивото на техническия процес към момента не е позволявал да се установи дефектът на стоката; 6) когато вредите са причинени и от дефекта, и от действие на увреденото лице (съпричиняване на вредите) – в този случай отговорността на производителя може да бъде намалена;

Не влияе върху размера на отговорността когато за настъпване на вредите са допринесли действия на трети лица.

Срокове, във връзка с реализиране на отговорнотта – давностен срок е предвиден за тази вид отговорност – 3 години. Началото на този срок започва да тече от датата, на която увреденото лице е узнало за дефекта на стоката, за производителя, да е узнал за вредата (за трите предпоставки в съвкупност). Погасителната давност за обещетение по общата давност за деликтно обещетение е 5 години. Изтече ли 10 годишният срок от пускането на стоката на пазара, производителя на стоката не отговаря за дефекта на стоката. Това е преклузивен срок за този вид отговорност.