9. Задължения с право на избор. Алтернативни задължения. Факултативни задължения.

 

Задължения с право на избор (алтернативни задължения) са налице тогава, когато предмет на задължението са няколко престации, но длъжникът се освобождава от дълга си като престира една от тях. Според други автори алтернативно задължение е налице тогава, когато съществува една престация с няколко предмета. Алтернативните задължения обикновено се пораждат от правна сделка – например при бартерна сделка (замяна) едната страна доставя на другата страна определен вид стока срещу задължението получателят да достави на доставчика 2-3 вида хранителни стоки; получателят се освобождава от задължението като престира една от уговорените стоки. При алтернативните задължения има неопределеност на престацията, задължението не е конкретизирано. Правото на собственост не може да премине със сключването на договора, а преминава след като задължението се концентрира върху една от престациите, които са предмет на договора. Концентрацията се извършва по някой от следните начини:

естествена концентрация – ако някой от предметите погине по обективни причини, задължението се концентрира върху другите предмети;

изборна концентрация – кредиторът, длъжникът или трето лице избират престацията. Ако в договора не е предвидено кой има право на избор, то принадлежи на длъжника. Това е едно субективно преобразуващо право. Правото на избор се упражнява чрез едностранно волеизявление, което трябва да достигне до другата страна. След това правото на избор е неотменимо. Когато правото на избор се упражнява от трето лице, волеизявлението му трябва да достигне и до двете страни. Ако правото на избор принадлежи на длъжника и той не го упражни, то преминава върху кредитора. Обратното също е вярно. Ако правото на избор принадлежи на трето лице и то не го упражни, длъжникът и кредиторът могат да се обърнат към съда, който да упражни правото на избор, или могат да се споразумеят как да се осъществи концентрацията.

Съществуват два етапа, през които преминава действието на алтернативното задължение:

  1. Концентрация;
  2. Изпълнение.

Когато изпълнението с един от предметите стане невъзможно по причина, която не може да се вмени във вина на длъжника, задължението остава в сила за другите предмети. Когато невъзможността за изпълнение с един от предметите настъпи по вина на длъжника, кредиторът може да избере или да му бъде престиран останалият възможен предмет, или да получи обезщетение за невъзможния предмет. Когато по вина на кредитора е погинала една от престациите, длъжникът може да престира възможния предмет и да иска обезщетение за погиването на вече невъзможния предмет или може да се откаже от договора.

Алтернативните задължения се различават от факултативните задължения. При факултативните има един предмет, но страните се съгласяват, че длъжникът може да престира нещо различно от това, което дължи, и въпреки това задължението ще се погаси. Длъжника има една престация и тя е определена, но длъжникът може да престира и нещо друго, а не дължимото, стига кредиторът да го приема.