88. Отговорност за вреди, причинени от вещи и животни (чл. 50 ЗЗД)

 

Изрично са посочени субектите, носещи тази отговорност-  най- често това е собственика на вещта или животното. Задължението за упражняване на надзор може да е породено от договор- автомобил под наем, договор за заем, при ползването й обаче не са упражнили достатъчен контрол. Тези лица, според една теза, е че отговарят без вина, според друга- че те поемат риска от тяхната полза или вреда. В закона не са предвидени обстоятелства, в които тези лица могат да се освободят от отговорност, тя е предивдена в практиката (в актовете  на ВС свързани с непозволеното увпреждане), например собственик или надзирател може да се освободи от отговорност, когато вина за настъпване на вредите има лице, което си е служило със вещта, но си е служило неправилно с нея. Може и да е когато вещта е била отнета противоправно от собственика или надзирателя- била е открадната. Може и да е когато се установи, че настъпилите вреди са в резултат от непреодолима сила.

Може и да има вина потърпевшия, ако е дразнил животното, ако собственика на животното понесе отговорност, въпреки че надзора е бил упражняван от друго лице, тогава собственика има право на регрес. Те отговорят солидарно, предвидено е в закона.

Когато отговорност се носи по общите правила на деликтната отговорност по чл. 21, ал. 2 ЗЗД- лица, които пречат на изпълнението на страна на договор. Не е достатъчно само да пречат за изпълнението на договора, но и недобросъвестно да направят това. Има се предвид съзнателно да попречат на изпълнението на договора. Могат да отговарят и трети лица, които със своите действия са въвели някоя от страните като страна по договора чрез измама или със заплаха.