87. Отговорност за вреди, причинени от изпълнителя на възложена работа.

 

Възложители на работа по чл. 49 ЗЗД. Възлагането на поръчка е въз основа на трудов договор, това става на база трудово правоотношение между работника и възложителя (работодателя). Възлгане на работа може да възникне от административен акт- при извършване на дребно хулиганство. При класическия граждански договор (договора за поръчка), изпълнителят е самостоятелен, сам организира своята работа, сам преценява своите действия. При възлагане на работа чрез договор за поръчка понякога се поставя въпроса дали отговаря доверителя, може ли той да отговаря за виновни вредоносни дейстявия на довереника?

– Hе се изключва, че пред трети лица отговаря доверителя.

Предпоставки, при които възложителите на работа носят деликтна отговорност– чл. 49 ЗЗД-
1) възлагане на работа;
2) вредите да са причинени от изпълнителя при или по повод изпълнение на тази работа- когато изпълнителя е причнил вреди при извършване на дейятвия, които съставляват самата работа. Ако в резултат на това настъпят вреди, те ще са причинени при изпълнение на работата. Може вредите и да са по повод тази работа- причинени вреди преди да се извърши работа, например ако изпълнителя е отивал към мястото, където е трябвало да изпълнява тази работа. Може и изпълнителя да извършва действия по запазване на резултатите и затова е причинил вреди. Ако е причинил вреди при отклонения от неговите действия (отклонил се е от пътя, за да срърши нещо свое като работа). Тези вреди трябва да са причинени виновно. Възложителя, който е понесъл гаранционна отговорност има право да предяви регресен иск срещу изпълнителя.

Лицата, които са понесли отговорност за вреди, причинени от други лица, носят отговорност, предвидена в чл. 54 ЗЗД- отнася се само за възложителите. Родителите, настойниците, осиновителите не могат да търсят регресен иск, защото те отговарят за своеето виновно изпълнение. Отговорността на възложителя на работа и изпълнителя е солидарна, макар да не е посочена изрично в ЗЗД. Те се приемат за съизвършители. Двете лица отговарят обаче на различни правни основаня- за изпълнителя- чл. 45 ЗЗД, а за възложителя- чл. 49 ЗЗД.