86. Отговорност за вреди, причинени от неспособни лица

 

 

За да отговаря едно лице, то трябва да е деликтноспособно- достигнало е определена житейска, умствена зрялост, не е обременено от някаква болест, която обряменява поведението му. Лица, заради ниска възраст или други причини, свързани с тяхното състояния, които са занижени, не са деликтноспособни, не могат да отговарят за своите действия. За тях отговарят други лица- тези, които са длъжни да упражняват надзор над неспособни отговарят по чл. 47 ЗЗД. Задължението за упражняване на надзор може да произтича от различни актова, например от договор (възпитатели в детска градина на трудов договор). Това задължение за надзор може да бъде за кратък период от време- набиране на ученици за екскурзия, назначава се отговорник за тази екскурзия.

Лица, които имат качестовото на родители, осиновители, настойници. Това задължение за надзор носят родители също и над лица, които са поставени под пълно запрещение. Родителите продължават на носят отговорност, защото са настойници на тези  лица. Тези лица отговарят по чл. 47, ал. 2 ЗЗД- отговорност за недостатъчно упражнен надзор и затова отговарят за своето виновно поведение, затова че не са упражнили достатъчен надзор. Тези лица може да се освободят от отговорност, ако се докаже че не са били в състояние да предотвратят вредите.

Лица, които отговарят по чл. 48 ЗЗД – родители и осиновители до навършване на пълнолетие от страна на децата им. По чл. 48 ЗЗД отговарят и настойниците- за вреди, причинени от малолетни, които нямат родители и им се назначава настойник. Родителите и осиновителите отговарят когато упражняват родителски права. Те отговарят и ако децата живят при тях. Задължението за упражняване на родителски права, включва упражняването на надзор до навършване на пълнолетие. Тези лица могат да се освободят от отговорност ако се докаже, че не са били в състояние да предотвратят вредите – ако учат в чужбина например. Тези лица отговарят за своя вина, макар и за чужди вредоносни действия – те поемат риска.