84. Договор за поръчка

 

 

Определени и характеристика– Договорът за поръчка съгласно ЗЗД е договр, с който едно лице наречено довереник се задължава да извърши относно доворенителя определено действие. 1) страните по договора са довереник и доверител. В този договор е налице елемент на доверие. Това дава характеристиката, че с него се поема едно задължение, с което изпълнението на довереника не мжое да бъде заместен. 2) този договор има за предет дейстия, които не са характеризирани все още. 3) довереникът поема задълженито да извърши дейстията за сметка на доверителя.

Характеристика- много примери има за такъв договор- някой от друг град да закупи вещ от там, някой да пллати наемното задължение за наема, през месеца, в който доверителя отсъства, някой да престалява някой в съд или пред нотариус. От тозо договор са се обособили дриги мандантни договори- комисионен договор, договор за търговско представилтесто, договор за прокура- той управлява за сметка на принципала, договор за управление също се е ообособил от договора за поръчка. Договорите са въз основа на мандата, правни действия за сметка на доверителя.

Елементът на доверие прави престацията незаместима. Договорът е уреден в закона като едностранен договор, не се казва че договорът ще бъде уреден възмездно, между близки.

Не винаги е необходимо довореникът да притежава някакви специфини качества, за да изпълни поръчката. Може да се сключи и като двустранен договор- да се уговори възнаграждение. Уреден е като неформален договор, предвидена е форма за непротивопоставимост на договора на трети лица- изисква се достоверна дата (писмена форма). Това е заложено в чл. 292, ал. 2 ЗЗД. Когато има достоверна дата договора може да се противопостави на кредитора на довореника- когато довереника е придобил някакво имущество, без още да го е прехвърлил. Ако кредиторите на довореника са недобросъвестни когато знаят, че това което довеника е придобил не за себе си, а за друго лице, когато има дата договорът е директно противопоставим на  кредиторите на довореника. Достоверната дата може да се удостовери най- сигурно, чрез нот заверка. Ако е официален документ датата се счита за достоверна, а при частните документи не винаги датата е достоверна  и затова се налага да се установи дали тази дата е достоверна.

Страни на договора, признаци-

Задължения на страните:

1)довореника трябва да извърши правните действия спазвайки указанията на доворените. Може да действа иначе само ако с това се избегнат вреди, които е претърпял доверителя. Елементът на доверителя го задължава сам да извърши поръчката. Ако се наложи довореникът да бъде заместен от друго лице, довереникът отоговаря за действията на лицето, на което е възложил да извърши поръчката. 2) доворителят е длъжен да приеме резултатите след изпълнението на поръчката, да заплати ако е уговорено възнаграждение

Начин на действие на довореника- той действа от свое име, но за чужда сметка. Трябва да се разграничи договорът за поръчка от упълномощаването, те са различни правни декствия. При този договор довереникът действа от свое име, но за сметка на доверителя. Упълномощаването е сделка, която предоставя предтавилтена власт на довереното лице. Доверителя може и да упълномощи довереника да действа и от негово име ако отсъства. Договорът за поръчка не поражда предтавителни права, но ако се съчетаят довереникът вече ще може да действа и от името на доворителя, и за негова сметка. Тогава придобитото преинава директно в патримониума на доверителя. Но ако няма упълномощаване се налага да прехвърли придобитото в патримониума на доверителя. Трябва да се прехвърли всико, което е приидобил и да даде отчет на доверителя. В един слу1ай законът изисква форма за валидност- когато предмет на поръчката е довереникът да прдобие от свое име вещни права за сметка на доверителя, тогава се изисква договорът да е писмен с нот заверка на подписите. При ободобените договори от догороа за поръчка законът в някои случаи изисква писмена форма- за търговско представителство.

Прекратяване на договора– 1) ако довореникът изпадне в състояние на невъзможност да изпълни поръчката- запрещение, заболяване и т.н. 2) доверителя може да оттегли поръчката от доверителя когато изгуби доворието от довереника, тогава трябва да заплати на довореника разноските, които е направил по повод изпълнението на поръчката и уговореното възнаграждение; 3) довореникът може да се откаже от договора, но отказът също е свързан с неблагопроятни последни, които могат да се търсят от довореителя; 4) със смърт, ако договора е за незаместима престация; 5) прекратяването на ЮЛ доворител също е основание за прекратяване на договора;