84. Договор за поръчка

Определение и характеристика на договора за поръчка

Договорът за поръчка съгласно ЗЗД е договор, с който едно лице наречено довереник се задължава да извърши относно доверителя определено действие.
1) Страните по договора са довереник и доверител. В този договор е налице елемент на доверие. Това дава характеристиката, че с него се поема едно задължение, с което изпълнението на довереника не може да бъде заместен.
2) Този договор има за предмет действия, които не са характеризирани все още.
3) Довереникът поема задължението да извърши действията за сметка на доверителя.

Характеристика – много примери има за такъв договор – някой от друг град да закупи вещ от там, някой да плати наемното задължение за наема, през месеца, в който доверителя отсъства, някой да представлява някой в съд или пред нотариус. От този договор са се обособили други мандатни договори- комисионен договор, договор за търговско представителство, договор за прокура – той управлява за сметка на принсипала, договор за управление също се е обособил от договора за поръчка. Договорите са въз основа на мандата, правни действия за сметка на доверителя.

Елементът на доверие прави престацията незаместима. Договорът е уреден в закона като едностранен договор, не се казва че договорът ще бъде уреден възмездно, между близки.

Не винаги е необходимо довореникът да притежава някакви специфични качества, за да изпълни поръчката. Може да се сключи и като двустранен договор – да се уговори възнаграждение. Уреден е като неформален договор, предвидена е форма за непротивопоставимост на договора на трети лица- изисква се достоверна дата (писмена форма). Това е заложено в чл. 292, ал. 2 ЗЗД. Когато има достоверна дата договора може да се противопостави на кредитора на довореника- когато довереника е придобил някакво имущество, без още да го е прехвърлил. Ако кредиторите на довореника са недобросъвестни когато знаят, че това което довеника е придобил не за себе си, а за друго лице, когато има дата договорът е директно противопоставим на  кредиторите на довореника. Достоверната дата може да се удостовери най- сигурно, чрез нотариална заверка. Ако е официален документ датата се счита за достоверна, а при частните документи не винаги датата е достоверна  и затова се налага да се установи дали тази дата е достоверна.

Страни на договора, признаци

Задължения на страните по договора

  1. Довореника трябва да извърши правните действия спазвайки указанията на доворените. Може да действа иначе само ако с това се избегнат вреди, които е претърпял доверителя. Елементът на доверителя го задължава сам да извърши поръчката. Ако се наложи довореникът да бъде заместен от друго лице, довереникът отговаря за действията на лицето, на което е възложил да извърши поръчката.
  2. Доворителят е длъжен да приеме резултатите след изпълнението на поръчката, да заплати ако е уговорено възнаграждение

Начин на действие на довореника – той действа от свое име, но за чужда сметка. Трябва да се разграничи договорът за поръчка от упълномощаването – те са различни правни действия. При този договор довереникът действа от свое име, но за сметка на доверителя. Упълномощаването е сделка, която предоставя представителна власт на довереното лице. Доверителя може и да упълномощи довереника да действа и от негово име ако отсъства. Договорът за поръчка не поражда представителни права, но ако се съчетаят довереникът вече ще може да действа и от името на доверителя, и за негова сметка. Тогава придобитото преминава директно в патримониума на доверителя. Но ако няма упълномощаване се налага да прехвърли придобитото в патримониума на доверителя. Трябва да се прехвърли всичко, което е придобил и да даде отчет на доверителя. В един случай законът изисква форма за валидност – когато предмет на поръчката е довереникът да придобие от свое име вещни права за сметка на доверителя, тогава се изисква договорът да е писмен с нотариална заверка на подписите. При обособените договори от договора за поръчка законът в някои случаи изисква писмена форма – за търговско представителство.

Прекратяване на договора за поръчка

  1. Ако довореникът изпадне в състояние на невъзможност да изпълни поръчката- запрещение, заболяване и т.н.;
  2. Доверителя може да оттегли поръчката от доверителя когато изгуби доворието от довереника, тогава трябва да заплати на довореника разноските, които е направил по повод изпълнението на поръчката и уговореното възнаграждение;
  3. Довореникът може да се откаже от договора, но отказът също е свързан с неблагоприятни последни, които могат да се търсят от довореителя;
  4. Със смърт, ако договора е за незаместима престация;
  5. Прекратяването на ЮЛ доворител също е основание за прекратяване на договора;