83. Спогодба. Правна същност. Действие. Видове спогодби.

 

Определение – спогодбата е договор, с който страните прекратяват един съществуващ спор или продотвратяват възможен. Страни по договор за спогодба са лице, които са страни по възникнал спор, или евентуално мжое да възникне такъв. Договор с който се цели да се прекрати наличен или да се избегне един бъдещ спор. Предмет на спогодбата има за предмет взаимни отстъпки, които страните си правят:
1) отстъпки, които правят една на друга;

2) взаимни отстъпки – отказ от права или поемане на задължения.

Характеристика – страните трябва да бъдат лица, които могат да се разпореждат със своите права. За представители, които могат да извършат спогодба трябва да имат изрично пълномощно, защато това е разпоредителна сделка. Договорът е двустранен, възмезден – заради отказа от право, но пък придобива друго право.

Видове – Не е предвидена форма, тъй като договорът може да е различен- договор, с който съсобствениците на един имот си разпределят позлването на имота относно начина на позлване на имота, дбороволната делба, която се прави с оглед да се избегне един бъдещ спор между сънаследници. Доброволната делба е формален договор- с нот заверка на подписите. Елементи на спогодба има и в производството по несъстоятелсност- може да се приеме оздравителен пран, който да приготвя от кредиторите и се утвърди от съда. Прави се в следствие на спор с несъстоятелния длъжник.

Основните видове са два- съдебна и извънсъдебна.

Действие 
1) има декларативно действие- страните се съгласяват да приемат за съществуващо между тях определено правно положение. С доброволннатаделба се споразумяват за дяловете на наследниците, като с това всеки един от тях става самостоятеленсобственик.
2) има и регулиращо действие- страните трябва да имат поведение да спазват постогнатото по споразумението.
3) може да има и вещно правно действие- когато предмет на спора са вещни права върху вещи- пример с делбата между съсобственици.
4) може да засегне и правоотношения, които не са били предмет на спора, но се налага и действие върху тях със спогодбата- ако не могат например да се уравнят дяловете с имоти, могат някои от сънаследниците могат да имат и парични уравнения за тях.

Действие на спогодбата по отношение на правоотношения, които не са били предмет на спора – В този случай спогодбата засяга права, които не са били права предмет на спора. Тогава трябва да се съблюдава формата предвидена от засегнатите отнощения. По силата на спогодбата не може да се придобие собственост ако например вещта е недвижим имот, тогава това предаване трябва да се извърши в нотариална форма.

Съдебна спогодба – представя се пред съда, подписва се протокол от съдията, като трябва да е законосъобразна спогодбата според самия ппредмет на спогодбата. Проверява се дали постигнатото споразумение е законосъобразно, другото е уговорка мебсду страните. Утвърдава се с определение на съда. Съдебатаспогодба е договор, не е съдебен акт, не може да се обжалва или да бъде отменена.  Ако има пороци, може дасеактакува спогодбата с всичкиспособи предвидени за договорите.

5) Със спогодбата не може да се заобикалят правилата за дарението, тъй като каузата за дарението е да се облагодетества едно лице, а при спогодбата е страните да си правят взаимни отстъпки.

Правни последици при неизпълнение на задълженията по договора-спогодбата може да страда от пороци по чл. 26-33 ЗЗД. Ако не се изпълняват задълженията по спогодбата спора с неизпълнението на задълженията по спогодбата трябва да се отнесе до съда, тогава може да се иска разваляне или унищожаване и т.н.

Тя е извънсъдебно изпълнително основание и въз основа на нея може да се иска издаване на изпълнителен лист.