82. Имущество на гражданското дружество. Управление и представителство. Отношения между съдружниците. Отговорност на съдружниците. Прекратяване.

 

Имущество на дружеството след като не е ЮЛ Д не може да притежава имущество, тъй като не може да е титулят на правто на собственост. Не може да носи отговорност за задължения пред трети лица, ИМуществото е условно- има се предвид вноските, които са направили съдружниците- идеалните части, право на ползване ако има някаква внесена вещ, при парични вноски- стават съсобственици на парите. Възможно е да се закупи имот- ако се придобиват активи по време на съществуване на дружеството, права върху вещи, тогава върху вещите възниква съсобственост. Това се има предвид когато се говори за имущество на дружеството.

Управление и представителство на дружеството. В ЗЗД е предвидено, че дружеството се управлява от всички съдружници- решенията се вземат със съгласието на всички съдружници, управлението е в ръцета на всички съдружници. Но в договора може да се предвиди управлението да е предоставяно на някои от тях, или да е предоставено на едно въшно лице, което да го  управлява. Ако се управлява от всички, те го  управяляват със съгласието на всеки един от тях, защото всички имат право на един глас, независимо от вноската. Решенията се гласуват с единодушия, принцип на закона, освен като в договора не е рпедивдено друго- чл. 360, ал. 1 ЗЗД. Всеки съдружник може да се противопостави на предложеното решение на останалите съдружници. При разногласие ще решава мнзинството на съдружниците. Ако те са предоставили управителните правомощя на друг, то тези правомощия трябва да се посочет предварително в договора. Един съдружник може да е сключил сделка, то резултатите от тази сделка се довеждат до всички съдружници. Не е посочено никъде в ЗЗД, че съдружник може да преставлява останалите съдружници. Но този съдружник трябва да бъде упълномощен, за да има представителни правомощи  за такива действия.

Всеки съдружник има право да получи обещетение за разходите, които е направил във връзка с преговорите, които е водил за дейстията по представителствотото.

Отговорност на съдружниците пред трети лица, кредитори на дружеството. В закона се казва само че загубите се разпределят между съдржуниците, не може съдружник да бъде изключен от поемането на загубите. След като дружествот не е персонифицирано, отговорността за задълженията свързана с общите работи отговарят съдружниците. Отговорността трябва да е лична и не ограничена. Всеки съдружник носи такава- той отоговаря както с цялото си имущество, така и с личното си имущестово. Възможно е в договора изрично да е записано, че за задълженията на дружеството съдружниците ще отговарят солидарно. Може да се носи солидарна отговорност от съдружниците когато ГДД представлява консорциум по ТЗ, защото в закона е възприет принципът за солидарност. Ако ГД е консорциум, то търговците в него ще отговарят солидарно.

Прекратяване на дружеството

Основания в закона и такива които се договРят

  • Когато дружеството постигне своята цел
  • С изтичане на определения срок
  • Когато дружеството неможе да постигне резултата, с оглед на който в учредено
  • Специфично основание- Смъртта на един от съдружниците или поставяне на някой от тях под запрещение. Дружеството е учредено с оглед на всяко оедно от лицата, които е учредило дружеството. Тези основания могат да бъдат изключени с изричноа клауза в договора.
  • Дружеството може да бъде прекратено и от съдружник когато е за неопределен срок- с предизвестие за прекратяване- добросъвестно направено и в подходящо време. Не трябва да се злоупотребява с правото, учредено в закона.