81. Дружество. Правна същност. Характеристика. Съпоставка с търговското дружество. Вноски на съдружниците

 

ГД се урежда в ЗЗД, затова се нариа и ГД, тъй като уредбата е в гражданския, а не в търговския закон. В ЗЗД се съдържа легално определение, като се посочва, че това е договор между две или повече лица, които се съгласяват или споразумяват с общи усилия и с общи средства да постигнат един стопански резултат. От това определние може да се направи извод за същността на дружеството, уреждано от ЗЗД – ГД. Първия елеменет е е се касае за договор за дружество. Споразумението между съдружниците. Този договор се постига между две или повече лица – този договор има харайктера на многостранен договор, не се посочва че споразумението се постига между две насрещни страни. Следващ елемент- тези лица се съгласяват да обединят своята дейност- съвместни действия, дейност при която не е необходимо всички да извършват тази дейности, но от резултатите ще се позлват всички лица. Под обединяване се има предвид както дейността, която ще упражняват така и извършване на тази дейност с общии средства. Последния, най- важен елемент, е постигането на стопасннкия резултат, стопанска цел. Той винаги има стойностно изображение.

Термини за наименуване. ГД се нарича по разлияни начини – в ЗЗД термина е ‘договор за дружество”, в практиката термина е гражданско дружество, друг термин- в ТЗ- “консорциум”. От характеристиката на дружеството може да се използва и “неперсофицирано дружество”. Това е легалния термин в Закона за корпоративното подоходно облагане. Измежду данъчно задължените лица е посочено и неперсофицираното дрижество- ГД. Този термин се използва и в Закона за счетоводството. Има се предвид ГД, създадени от търговци, от консорциуми. Друг термин, който вече не се изпползва толкова често е “договор за съвместна дейсност”, тъй като с него страните уговарят да обединят своите действия. “Съдружието” е общ термин, при събирателните дружества се използва термина “и СИЕ”. Щом като има съдружие, трябва да се уточни за какво се отнася то.

Характеристика на договора. Прави се на базата на легалното определние в закона.

 • Това дружество е договор. Има договорна правна същност. Като договор той се сключва между две или повече лица, които не са насрещни страни. Споразумениято има обща цел, затова всички воелеизявления са насочени към една обща цел. Многостранен договор! Пример: правилата за разваляне- неприложимо за този договор, нямаме насрещни задължения, затова ЗЗД не урежда развалянето на този договор. Този договор може само да бъде прекратен.
 • Има различни мнения дали е възмезден или безвъзмезден договор. Щом като общата цел е реализиране на печалба, това значи че договора е възмезден,но със известна алеаторност- не се знае дали ще се реализира печалба. Договора е комутативен, но все пак се касае за бъдеща цел.
 • Уреден е като неформален договор. Той може да се сключи и като устен договор. Но когато той трябва да учредява дружество на търговци, да се регистрира, тогава би трябвалода е в писмена форма, макар да не е предвидено това.
 • Консенсуален договор- сключва се с постигане на съгласието.
 • Наименуванн гоговор.

Договора за дружество се отличава от други дружества, които също са граждански- ГД се отличава от дружествата, които възникват от ЗЮЛНСЦ. По този закон се учредяват лица, по този закон, а не по ЗЗД, те имат идеална (нестопанска цел), те се вписват в съда, правосубектни са.

ГД се отличава и от търговското дружество. Въпреки че елемевнтите на ГД са налице и при някои от ТД- като СД, като КД, имат признаци характерни и за ГД. За разлика от ГД, тези дружества са персонифицирани- те са ЮЛ. Всички ТД са ЮЛ. В повечето закондатества се има предвид ГД под съдружие. ТД се регистрират в ТР, след това се считат за възникнали, а при ГД е необхнодимо само съгласие.

ГД представляват асоциалциите на различни производители- на животновъди, на винари и т.н. Те възникват по ЗЮЛНСЦ. ГД може да се учреди и от граждани, няколко лица, съседи и т.н.

ГД може да се създава с различни цели. Консорциумът е обединяване на търговци, може да се създаде и във формата на някакво търговско дружество.

Вноски на съдружниците- При учредяването на ГД, в закона е предвидено, че съдружниците правят вноски, първоначално имущество, с което ГД да започне своята дейности- вноските могат да са парични или непарични. Ако предмет на вноската са парични средства, съдружниците които ги правят прехвърлят правото на собтвеност върху другите съдружници. Ако са непарични вноски, съдрижника който прави вноската да прехвърли от своето право на собственост идеални части на дригите съдружници. Или може да получи цена, подобна на наем. Или ще полува по- голям дял от печалбата. Това се урежда от волята на страните в самия договор.

Всеки от съдружниците придобива определно дялово участие, което може да е равно, ако друго не е предвидено в договора. Може да е предвидено и нещо различно от това.

Права и задължения на съдружниците. 

Задължения на стъдружниците:

 • Задължения да правят вноските
 • Докато същвствуъва дружеството, тене могат да искат да им се изпати дела. Съдружниците не могат да искат да получат ве натура своя дял.
 • Могат да прехвърлят своето дялово участие само със съгласието на останалите съдружници.
 • Съдружниците са длъжни да участват в управлението чрез правото си на глас
 • Съдружниците са длъжнии да участват в разппределението на загубите. Всеки поема своята част от загубите
 • Съдружниците отговарят за задължения на дружеството към трети лица.

Права на съдружниците:

 • Да участват в разпределнието на печалбата. Това разпределние може да бъде предвидено в договора, а ако не- разпределя се поравно.