79. Заем за послужване и заем за потребление.

 

 

Заем за послужване:

Предмет – непотребима вещ, която следва да се върне от заемателя. Докато наема – прехвърля се собственост от наемодателя на наемателя.

Характеристика на договора за заем – за послужване – едностранен договор, поражда за едната страна само право, а за другата – задължение да пази вещите, които са му дадени за безвъзмездно ползване и след това да му ги върне или при поискване. При заема за послужване, заемателя не може да отстъпва на други лица ползването на вещта. Тук отново има елемент на доворие към заемателя. Заемателя понася обикновените разноски за ползването на вещта. Заемателя отговаря и за обещетения за недостатъци.

Прекратяването на договора:

1) изтичане на срока;
2) отпадане на ползвата от чуждата вещ;
3) заемодателя може да прекрати договора преди да е изтекъл срока ако сам неотложно се нужда от вещта;
4) ако е сключен с оглед личността на заемателя, договора се прекратява със смърта на заемателя;
5) наемателя дължи по-голяма грижа, да се грижи с по-добра грижа пред своите вещи.

При заема на потребими вещи:

– връщат се вещи от същото качество, може да бъде уговорена лихва, която трябва да е уговорена писмено. Договорът може да е едностранен или двустранен.

Прекратяване:

1) заемателя трябва да върне заетите вещи или пари в едномесечен срок от поканата;
2) ако има разноски