75. Задължения на страните на наемния договор

 

Това са правата и задълженията, които поражда договора.

Задължения на наемодателя:

1) да предаде веща на наемателя, тъй като договорът е сключен с постигане на съгласие; той може да предаде веща по опис, в противен случай се счита че веща е предадена и придобита в  едно добро състояние. Предвидено е че веща трябва да отговаря на състояние за ползването за което се наема, а ако не се намира в такова наемодателят трябва да я приведе в такова състояние. Ако наемателят го направи може да иска сумата за поправката, отбив от наемната цена или да развали договора;

2) наемодателят трябва да осигури на наемателя спокойно ползване на веща. Това се има предвид наемодателят да не извършва действия с които се пречи да се ползва веща, както и на трети лица, които пречат.

3) да поддържа веща в състояние годна за ползване – за негова сметка са основните (капитални) ремонти; той дължи такива поправки, които не се дължат от обикновеното ползване, амортизацията, на веща;

4) дължи всички данъци свързани със собствеността, такси;

5) след прекратяване договора за наем, ако наемателят е направил подобрения със съгласието на наемодателя, и тези подобрения не могат да се вземат, то наемодателят дължи разходите за тях.

Задължения на наемателя:

1) да ползва веща съгласно предназначението и;

2) да пази веща;

3) дребните поправки – за негова сметка са всички разходи, свързани с поддържането на веща; всички консумативи свързани с ползването на веща;

4) да не променя предназначението;

5) плащането на наемната цена;

6) след прекратяване на договора дължи връщане на веща;

7) ако наемателят е причинил вреди, надхвърлящи обикновеното ползване, той дължи тяхното обезщетяване;

8) да информира наемодателя когато трети лица предявяват претенции към ползването на веща;

9) ако в договора има клазуза да не се пренаема веща тя следва да се спазва;

10) при наем на етажна собственост следва да се спазват и тези правила. В ЗЗД се урежда възможността за пренаемане – принципът е че наемателят може да пренаема части от наетата вещ без съгласието на наемодателят. Т.е. не цялата вещ, а ако се пренаема цялата вещ е нужно съгласието на наемодателя. Възможно е в договора да се уговори противното и наемателят не може да пренаема веща. При пренаемането възниква ново пренаемно правоотношение. Т.е. имаме основно правоотношение – наемател и наемодател, и въз основа на него възниква пренаемно правоотношение в което наемателя става пренаемодател и друга страна пренаемател. Пренаемането на веща не освобождава наемателя от задълженията му по договора за наем. При пренаемането възниква правоотношение, в което не участва наемодателя. Правата които има пренаемодателя възникват от правата, които възникват от качеството му на наемател и затова, ако се прекрати първия договор за наем се прекратява и пренаемния договор. Затова за действията на пренаемателя  отговаря наемателя и пренаемателя и наемодателя не са във договорна връзка. Но пренаемателя е задължен за наеманта цена към наемодателя и затова последния може да предяви иск – чл.234, ал.3 ЗЗД. пренаемателя не може да прави възражения че е платил преди това наема на пренаемодателя. При наем на държавни или общински имоти е забранено пренаемането и съвместното ползване с трети лица.