73. Изработка. Характеристика. Риск. Действие. Възнаграждението на изпълнителя. Отговорност на изпълнителя за недостатъци.

 

Определение и ФС на договора – много примери могат да се дадът – поръчване, ушиване на дреха, изработка на мебел или др вещ, възлагане на счетоводител да изготви баланс за съответна стопанска година, на идно лице да прекопае градината и т.н. В закона има определение на договора за изработка – договор, с който изпълнителят се задължава за изработи нещо по поръчка на възложителя на свой риск срещу възнаграждение.

ФС на договора:

1) предмет на договора – поръчка за изработване на нещо (не се посочва какво, различни неща могат да бъдат изработени от изпълнителя), възлагаща страна и страна изпълнител. Тези договори имат за предмет определен трудов резултат.

2) резултата се изработва по поръчка, възложителя определя, индивидуализира бъщения предмет на изработката;

3) изпълнителя на свой риск изработва нещо, ако по време на изпълението се случи нещо с което изпълнителя не може да изработи поръчката, рискът е за него. По принцип изпълнителя изпълнява поръчката със свои средства. Изключение от правилото, е рискът е за изпълнителя – когато материалът принадлежи на възложителя; когато възложителя е дал поръчка, но материалът не е съсвем подходящ за изпълнение на съответната поръчка, бил е допреден, но е настоявал; при забава в изпълнението на договора, рискът също може да премине в другата страна;

4) договорът е възмезден и се дължи възнаграждение

Характеристика на договора

1) двустранен договор, двете страни поемат права и задлъжения;

2) възмезден договор – по време на поръчката се дължи възнагражение;

3) неформален договор;

4) отнася се към т.нар. граждански договори, той е популярен именно под това наименование, за да се открои от трудовия договор;

5) комутативен договор – страните знаят какво ще получат по договора;

6) има спор дали е договор с оглед на личността или личността няма значение – според престацията, приема се в практиката, че това е договор за заместима престация, освен ако в самият договор е предвидено, че изпълнението трябва да бъде извършено от точно опредено лице. Правилата на договорът за изработка се прилагат и при договори, при които има възлагане за извършване на някаква услуга. Приложение намират тук нормите на договора за изработка. Услугата обаче не винаги може да е свързана с един краен резултат.

Предмет на договора

Отграничаване на договора от други договори:

– от трудовия – трудовия има за предмет определена трудова функция, която се осъщестявява в рамките на работно време – изразя се в изработване на определни резутати или трудова дейност. Разликата между двата договора е в предмета, има дейности които не могат да бъдат предмет на граждански договор, например договор за изработване на текущото счетоводство на дадена фирма. При договора за изработка изпълнителя не е подчинен на възложнителя, сам организира работата си, важно е да изработи и предаде.

– от договора за поръчка – при двата договора има поръчка, но двата договора се различават по своя предмет. Договора за изработка има за предмет един материален завършен резултат, а договора за поръчка има за предмет правни действия – сключване на договор, приемане на изпъление вместо кредитора, събиране на вземания. Договорът за поръчка поражда т.нар. мандатни отношения – при тях едно лице извършва правни действия от името на друго лице.

Приложно поле на правилата на договора спрямо договори за услуги

Задължения на страните

На изпълнителя:

1) приемайки поръчката и проекта за възлагане, се определят и качествата за които ще отговаря – ако проекта е негоден, или материалът не е подходящ трябва да се предупреди възложнителя, за да може риска да премине у него.

2) изпълнителя трябва да съблюдава поръчката;

3) да изпълни поръчката в срок;

4) да предаде изработеното в срок, ако има материал – и него, както и да прехвърли собствеността, защото до тук той е бил собственик;

5) ако има недостатъци, изпълнителя ще поеме отговорност – отстраняването им, отбив от цената или дори прекратяване;

6) Основно право на изпълнителя е да получи възнаграждениято

За възложителя:

1) ако   ;

2) възложителя има право да извършва проверки в хода на поръчката, ако се вижда че поръчката няма да се изпълни в срок или няма да съответства на изработеното, тогава възложителя може да прекрати договора безсрочно, без да чака завършване на изпълнението;

3) при предаване на изработеното от страна на изпълнителя, възложителя трябва да направи оглед и ако има видими недостатъци веднага да направи възражение, ако недостатъците са скрити и се проявят, той трябва да направи рекламация в 6 месечен срок, а при строителни работи – 5 години.

4) права – да иска поправка, намаление на възнаграждението, а ако недостатъците правят негодно изработеното – може да иска разваляне на договора.

Отговорност на изпълнителя при недостатъци на изработеното

Възнаграждението

Предивдена в закона възможност за валуризация на възнаграждението – в закона е предвидена възможност за промяна на възмаграждението ако се промени цената на изработването или материалите се допуска валуризация на паричното възнаграждение. Преценено е, че при големи инфлации ще се налага промяна на уговореното възнаграждение.

 Прекратяване на договора

1) с изпълнение на поръчката;

2) ако е сключен с оглед на личност – с невъзможност за изпъление или смърт на изпълнителя, а ако не  с оглед на личността – може да се изпълни от друг;

3) поръчващият може да се откаже от договора, но трябва да има основателна причина, но и да заплати материалите и печалбата, която изпълнителя трябва да получи – като компенсаторно обещение;

4) ако изпълнителя се откаже от договора по време на изработката, той ще търпи всички последици във връзка с неизпълнението на договора;