70. Замяна. Общ режим. Замяна на държавни и общински имоти.

 

Общ режим: В ЗЗД има само две разпоредби, посветени на замяната. С една се дава определение на договора за замяна, а с другата се посочва че правилата за продажбата се прилагат и за замяната. Замяната като договор е договор, с който двете страни се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права. И от тук може да се направи характеристика на договора. това е една разпоредителна сделка, защото се прехвърлят права от едно лице на друго и се променя статута на дадена вещ. Това е транслативна сделка – прехвърля се собственост или други вещни права. След като и двете страни се задължават да си прехвърлят взаимно вещни права това означава че договорът е възмезден. Двустранен договор. Няма предвидена форма и следователно зависи от предмета на договора – ако има за предмет недвижими имоти се прилагат правилата за формата на договора за продажба на недвижим имот, ако са движими вещи зависи от вида им дали за тяхното разпореждане е предвидена форма (на МПС). Комутативен договор защото има яснота какво придобива едната и другата страна по сделката. Правната уредба: има изрично препращане към правилата за продажбата, защото всяка една от страните се счита за продавач по отношение на това, което прехвърля и за купувач по отношение на това, което придобива. При договора за замяна има една особеност, че може насрещните обекти които страните си прехвърля може да са с еквивалентни стойности или различни и от та страните може да договорят едно парично уравняване.

Замяна на държавни и общински имоти: урежда се в ЗДС/ЗОС. Характерно за замяната на държавни имоти е предвидено че страна по сделката е областния управител, а при голяма стойност министъра на регионалното развитие. При замяна на общински имоти страна е кмета с разрешение на ОС. Допуска се при определени условия посочени в закона. За държавните/общински имоти е предвидено, че тя може да се извършва, когато тя е необходима за прекратяване на съсобственост на държавата с ФЛ или ЮЛ и за да се ликвидира е предвидено замяна. Допуска се замяна и когато договорът се сключва в изпълнение на задължения произтичащи от международни договори. Допуска се и когато се извършва между държавата и общината или между две общини. Допуска се и в други случаи предвидени в закон. Не се допуска замяна с имоти, които имат тежести. Не се допуска замяна на урегулирани жилищни имоти, предназначени за строителство с нежилищни имоти. Тук формата е писмена. Самата замяна не се изчерпва със сключване на договора, а отношението по замяната е сложен ФС – включва административни актове.