7. Задължения за прехвърляне на собственост

 

Възникват от сключени транслативни договори, договори с които се прехвърлят права – продажба, дарение, всички договори с отчуждителен х-р. Тяхната основна характеристика е, че това са задължения които имат вещноправно действие. Това вещноправно действие се състои в чл.24 ЗЗД при договори за прехвърляне на собственост или друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето настъпва по силата на самия договор, без да се предаде веща. При такъв договор възниква задължението за предаване на собственост и в момента на сключването настъпва вещното действие, състоящо се в преминаване правото на собственост или друго вещно право в ръцете на преобретателя. Собствеността се прехвърля по силата на самия договор, който има облигаторно действие – (възниква задължение за прехвърляне на собственост), вещно-правно действие (изпълнява се в същия момент). При родово определените вещи задължението не се изпълнява в момента в който възниква. Индивидуализацията при тях настъпва при предаването им.

При чл.24 има изключение, че вещноправното действие настъпва в момента на сключване. При тези договори, които имат за предмет родово определени вещи може да определим момент за преминаване на собствеността.

При продажба на бъдеща вещ – действителна и възможна, но правото на собственост не може да се прехвърли в момента на сключване на договора, защото не съществува в момента предмета му. Възниква задължението, но собствеността се прехвърля в по-късен момент.

Алтернативни задължения – престацията която се дължи има няколко предмета, но длъжника трябва да престира само един. Задължението възниква със сключването на договора. Какво ще донесе зависи от правото на избор. Някои считат, че това са същински задължения за прехвърляне на собственост, защото съществуват в момента на сключване на договора, а се изпълняват по-късно. Не може да се изпълни задължението за прехвърляне на собственост, ако длъжника не го притежава, т.е. не е собственик. Но ако по-късно той придобие правото на собственост, то веднага преминава в ръцете на купувача.