68. Продажба на наследство

 

Характеристика; страни; форма; време на извършване на продажбата на наследство:

Урежда се в чл.212 ЗЗД. Това е един от видовете продажби. Предмет на договора за продажба на наследство е наследството като една правна съвкупност, т.е. като едно цяло, или на дял от наследството на едно лице. Наследството се открива в момента на смъртта на наследодателя и всички активи и пасиви които е притежавал към този момент влизат в наследството. Т.е. наследството е права съвкупност от прав и задължения с имуществен характер. След като е открито то може да бъде предмет на сделки включително и на продажба.

Титуляри на тази правна съвкупност е наследника или наследниците.

Предмет на договора за продажба на наследство може да бъде цялото наследство, но и наследствен дял или идеална част от наследството, на което той е титуляр, ако са повече наследници. Наследствения дял също представлява една правна съвкупност тъй като обхваща правата и задължения но на съответния дял принадлежащ на единия наследник. Такъв договор може да се сключи след като имам наследство, а то се открива след смъртта на наследодателя.  Сделка сключена преди този момент е първо без предмет, а също така и нищожна поради противоречие с морала.

Страни по договора за наследство от една страна е продавача наследник, а купувач може да бъде всяко лице. Тази продажба се извършва без да е необходимо в договора да се изброяват елементите които включва наследството, защото се то е правна съвкупност. Ако е разходил нещо – наследникът трябва да го възстанови.

Форма – това е една формална сделка. С писмена форма с нотариална заверка на подписите. Тя е достатъчна независимо от това дали в наследството има и недвижим имот. Но ако има недвижим имот договорът трябва да се впише – за да се даде гласност, а и да се противопостави на трети лица.

Последици от договора за продажба на наследство:

Действие;  купувача придобива всичко което е включвало наследството – правата и задълженията. Ако продавача е събрал някое вземане или е отчуждил някоя вещ, то той трябва да ги върне. Действието на договора се изразява в придобиването от купувача на права и задължения. Купувача не придобива качеството на наследник. И наследника продавач не гарантира какво той ще придобие при тази сделка. Така че договора за продажба на наследство не прави купувача наследник, а такъв си остава продавача, и ако някой от сънаследниците се откаже от наследство неговият дял ще отиде за увеличаване дела на другите наследници дори и на този който е продал дела си, а не у купувача, тъй като той няма качеството наследник. Когато наследодател   я има кредитори и при продажба техните интереси не се накърняват, тъй като продавача отговоря в размер с дела си от наследство и при продажбата купувача отговаря – т.е. и двамата носят отговорност за задължението до размера на наследството пред кредитори като двамата отговарят солидарно. Купувачът встъпва в задълженията на наследството. Това е един алеаторен договор, защото не се знае какво се купува и има риск.

Разлика между продажбата на наследство и продажбата по чл.76 ЗН: договорът за продажба на наследствена маса е договор за продажба на определен имот, обект, от наследството, който е в съсобственост, но един от наследниците може да го продаде преди да е извършена делба и това е уредено в чл.76 ЗН. Извършва се от един от наследниците. Но тук и не намира приложени на чл.33 от ЗС.