67. Продожба на имоти и вещи – държавна и общинска собственост

 

Правна уредба: съдържа се в двата закона – Закона за общинската собственост /ЗОС/ и Закона за държавната собственост /ЗДС/. Има някои правила от ЗС – отнася се за формата на тези договори. Особеното при тях е първо правната им уредба, която е в специални закони. Друго особено е предметът. Имаме трансформация на собствеността от държавна/общинска в частна собственост. Страните също са особени

Предмет: имоти, които са частна общинска/държавна собственост. Има се предвид преди всичко недвижими имот, тъй като има специални правила за движими вещи.

Страни:  продавач е субект на публичната власт, носители на властнически правомощия; държавата или общината с техните представители. Ако имотите са с голяма стойност страна е и министърът на регионалното развитие или благоустройството.  може да са физически или юридически лица. Цената се определя чрез оценка, и се осъществява чрез търг – от тръжна комисия назначена от кмета или областния управител. Продажбата действително се определя чрез търг или конкурс по пазарни цени, които могат да слизат под данъчната оценка. При продажбата на общински имоти, която е извършена от специални оценители, трябва да е приета от общински съвет.

Фактически състав на продажбата на държавни и общински имоти: Самата продажба не се изчерпва със сключване на договора, а е един сложен ФС, който включва поредица от административни актове.

Форма на договора: въпреки че се касае за сделки с недвижим имот, то за тях не се изисква форма нотариален акт. В чл.18 ЗС се казва че тези сделки с предмет частна държавна/общинска собственост се сключват в писмена форма. Тези сделки подлежат на вписване в АВ по местонахождение на имота. След като е извършена сделката имота се деактува като държавен/общински имот. Това е една разпоредителна сделка. Когато се касае за продажба на държавни имоти, когато са на голяма стойност страна е съответния ресорен министър или министъра на регионалното развитие и благоустройството, а разрешение за такива продажби се взима от МС. Иначе страна по тези сделки е областния управител. В ЗДС е предвидено, че сделки, които са на стойност над 10 хил.лв. се сключват от АПСПК а до 10 хил.лв. областния управител. Определя се първоначална оценка по специална Наредба, а цената се определя по търг или конкурс. Въз основа на заповед от областния управител /с някои изключения/ се сключва договора. В ЗДС има и някои правила, които се отнася до продажба на движими вещи по ред определен от МФ. Страни по тези сделки като продавачи са или областния управител или ведомствения ръководител, за чието ползване са предоставени.

Вписване на договора и деактуване на имота:

За общинска собственост – решения за извършване на разпореждане с такива имоти е по решение на ОС. След което кметът издава заповедта с която се определя купувача и цената. Той е страна по сделката и въз основа на заповедта се сключва договора. след сключване имота се деактува и се вписва като частна собственост в АП.