66. Потребителска продажбa. Страни. Предмет. Видове. Рекламационно производство. Гаранционна отговорност на производителя. Давностен срок на гаранционите искове.

 

Правна уредба: урежда се в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ от 2005г. вторият по ред наш закон за защита на потребителите. Той е приет и е в съответствие с директивите не ЕС. Една от тях от 1999г. е Директива за потребителската продажба и потребителските гаранции. Характеристика на продажбата: особените моменти се отнасят до страните и предмета на потребителската продажба, както и самият правен режим. Този договор за потребителска продажба е първо част от веригата на реализиране на произведените стоки и част от веригата на снабдяване със стоки. Завършва с краен потребител ФЛ, което удовлетворява свои нужди. Целта с оглед на която се сключва е удовлетворяване на лични или семейни нужди. Той не се сключва с професионална цел.

Страни: това е продавача и другата страна е потребителя. Продавача според ЗЗП е търговец или лице, професионалист, което продава в рамките на своята професионална или търговска дейност. Купувача е винаги ФЛ, наречено потребител, което купува за непрофесионални, лични, нужди. Следователно потребителската продажба е последната продажба с оглед на която стоката достига до крайния потребител ФЛ. Не са такива продажби междинните продажби между търговците, а са търговски. Следователно не може да бъде потребител по тази продажба ФЛ. Продавач може да бъде не само търговец, но и ЮФ което извършва стопанска дейност, професионална, дейност по занятие.

Предмет: това са потребителски стоки. Законът определя потребителската стока като движима и материална вещ. Следователно извън приложното поле на потребителската продажба са сделките с недвижими имоти. Т.е. вещ което има материални измерения. Има и особени потребителски стоки, които също са предмет на потребителска продажба – енергийни ресурси (вода, газ, електроенергия, топлоенергия), когато те има за страна ФЛ за лични нужди (не се има предвид ЕТ, тъй като и той е ФЛ), тогава продажбата също има потребителски характер. Не всички правила от правната уредба на потребителската продажба се прилагат за този вид договори – тези за договорната гаранционна продажба не намират приложение към тези продажби за електроенергия. Други особени предмети на потребителската продажба това е цифрово съдържание на компютърни програми, на музика, игри. Цифровото съдържание се определи като предмет на потребителска продажба с Директива от 2011г. , когато то има материален носител – ДВД, СД, може да бъде предмет на потребителска продажба. Що се касае до услугите – тя може да бъде от материално или интелектуално естество, но когато тя се предоставя на ФЛ за лични нужди, тогава норми за потребителската продажба се прилагат и за договора за услуги.

Форма на потребителската продажба: потребителската продажба може да е традиционна – между присъстващи страни, в търговски обект; но тя може да бъде и такава, договорът за която се сключва извън търговския обект и това е една разновидност. Втората разновидност е продажби сключвани от разстояние, чрез използване на различни средства за комуникация – телефон, интернет. Характерно за дистанционните продажби, е че по време на преговорите и на сключване на договора страните не се намират във физически контакт. При някои продажби е предвидена задължително форма. За тези два вида е предвидена писмена форма – на хартиен носител или друг траен носител. Но няма обща норма, която да определя формата на договора за потребителската продажба. Затова правим правен извод от нормите които уреждат продажбата.

Срок за изпълнение на задълженията от търговеца: предвиден е 30-дневен срок, ако не е договорен някакъв друг срок. При неспазване на този срок или уговорения срок започват да се начисляват лихви. И също така потребителят има право да развали договора. това е едни транслативен договор както останалите продажби. Прехвърля право на собственост, а също така и риска върху потребителя. Най-отличиттелната характериссика е

Законна гаранционна отговорност при потребителската продажба; несъответствие на доставката с договора, недостатък по ЗЗД и дефект по ЗЗП:  най-отличителната характеристика в ЗЗП; носи се от продавача при несъответствие на доставената стока с договора. или това е отговорност, която е подобна на отговорността по ЗЗД за недостатъци на продадената стока пред купувача, но тук законната гаранционна отговорност е предвидена и се носи от продавача при несъответствие на доставена потребителска стока с договора. закона определя кога една стока е съответна на договора, кога можем да приемем че е съответствие и от тези норми по арг. От противното правим извод кога една стока има несъответствие и може да се търси отговорност. Несъответствие на доставка с договора имаме когато доставената стока не притежава тези характеристики които я правят годна за употреба на стоки от този вид; или не съответства на мострата или образеца, по които е сключен договора; при сключване на договора страните са уговорили, че стоката предмет на доставката, ще има специално предназначение, и когато доставеното не съответства на тези специални изисквания; доставеното няма тези характеристики, които са заявени публично от производител, търговци, дистрибутори било чрез реклама, каталози и когато договорът е сключен под влияние на такива публични изявления тогава също имаме несъответна доставка, но при този вид продавача може да се освободи от отговорност, ако докаже че купувача не е повлиян от тези реклами за да сключи договора или че не са направени от продавача тези реклами или че не знае за тях. При наличие на някое от тези несъответствия продавача носи законна гаранционна отговорност. Това е договорна отговорност, която носи последния продавач във веригата от договори за продажби или доставки, преди стоката да достигне до крайния потребител ФЛ за лични нужди. Винаги отговаря продавача, няма значение дали е знаел за несъответствието или не. Гаранционната отговорност се изразява според ЗЗП – ако доставената стока се окаже несъответна на договора продавачът е длъжен да приведе в съответствие с договора чрез поправка (ремонт) или замяна с друга такава, и ако продавача не успее да направи това и то в определен срок 1-месечен от рекламацията, която е направена, тогава купувачът придобива право да иска отбив от цената или да развали договора и да иска връщане на продажната цена. В това се изразява законовата гаранционна отговорност на продавача.винаги може да се търси такава отговорност, дори и без да е уговорена и по това си прилича по законната отговорност за недостатъци по ЗЗД. но има разлика при предпоставките – по ЗЗД недостатъка е едно отклонение, което намаля или цената или годността. Докато несъответствието е една по-широка категория. Тази отговорност не може да се сключи – всякакви уговорки които я изключва или стесняват са недействителни. При нея купувачът има определени права които му дава законът. И именно при упражняването на тези права спрямо продавача и действията на продавача се състои гаранционната отговорност.

Рекламационно производство; видове рекламации; рекламационен срок:  Купувача има 4 права – право на ремонт, право да търси замяна с друга съответна стока, право да иска отбив от цената и право да развали договора и да иска връщане на цената (извънсъдебно с едностранно изявления на купувача; т.нар. редхибиторен иск). Тук има една особеност – тези права купувачът ги упражнява степенувано на два етапа. През първия има право да търси ремонт или замяна като предяви рекламация пред продавача и с нея го уведомява че е налице че е несъответствие и в нея посочва правото което иска – замяна или ремонт. Решаване на спора по този ред  е извънсъдебно. Законът установява срок в който купувачът трябва да предяви рекламация за да запази правата си – 2-месечен от установяване на несъответствието. Ако пропусне този срок купувачът губи по нататък възможността да упражнява другите предоставени му от закона права. Следващият срок е 1-месечен, в който продавача трябва да приведе стоката в съответствие. Ако се забави продавача може пак по пътя на рекламацията да осъществи другите си права, или чрез иск. На това второ ниво той може да иска или отбив от цената или да развали договора и да си иска цената. Не е известно дали може по съдебен ред да търси и замяна, а не само отбив или разваляне, тъй като може да е в интерес на купувача. Обикновено при предявяване на иск пред съда ако не е упражнено правото на рекламация най-често се отхвърля иска. това става в рамките на 2-годишен срок от доставката. Законовият рекламационен срок е до 2-години от доставката. Изтече ли този срок не може да се търси отговорност за несъответна доставка. 2-годишния срок спира да тече през времето когато трябва да се уговори или уреди рекламацията. Тази договорна отговорност трябва да се различава от отговорността, която носят потребители за дефекти на техни стоки, които са на пазара – последната е извъндоговорна и се носи до 10 години от момента на пускане на стоката по пазара. Предвидено е че ако несъответствието е незначително не може да се търси разваляне на договора. предвидено е, че когато търговецът е удовлетворил 3 рекламации за една и съща стока чрез ремонт, то купувачът има право да търси разваляне на договора и продавачът не може да предлага замяна или ремонт. Продавачът, който е понесъл законна гаранционна отговорност, той има право да търси едно регресно вземане предявено чрез регресен иск срещу лицето, което е причинило това несъответствие (дистрибутор, друг търговец по веригата; предходен продавач) – в този случай регресната отговорност ще се реализира и ще има основание едно договор, т.е. договорна отговорност, ако нямат договор – следва да бъде извъндоговорна отговорност за вреди. И двата случая тя е във формата на обезщетение за вреди.