64. Отговорност на продавача при съдебно отстранение

 

Приложно поле: когато продаваче на изпълни задължението за прехвърляне право на собственост той може да бъде отстранен, а ако трети лица имат по рано противопоставими права срещу купувача (наем, идеална част от имота, ограничени вещни права) – основната последица от неизпълнението е че когато продавача не е собственик, то и купувача не есобственик, а ако трети лица имат определени права върху веща и продавача е прехвърли собствеността, но не чиста, и купувача не е знаел за правата на третите лица, то продавача ще носи отговорно, макар да е прехвърлил правото, освен ако купувача знае за тях. Евикция е отстраняване на купувача от веща. Приложното поле на отговорност при съдебното отстраняване – е съществува възможност за отстраняване на купувача, при една такава евентуална евикция продавача носи отговорност, но и купувача, като последния ако е добросъвестен има и права ако още не е отстранен защото не е длъжен да чака истинския собственик да предяви правата си и купувача може да развали договора. ако знае за правата на трети лица или че продавача не е собственик купувача не може да развали договора.

Права на добросъвестния купувач при евентуална евикция, т.е. преди да е отстранен купувача: при две хипотези – 1) когато продадената вещ е собственост на трето лице – законът дава право на такъв добросъвестен купувач да развали договора. той може да развали договора като спазва правилата на чл.87 ЗЗД. в този случай развалянето ще се осъществи по два възможни начина като това зависи какъв е видът на вещите предмет на продажбата. Т.е. евикцията се касае както за движими вещи при които липсва някой от елементите на чл.78 ЗС, така и за недвижими имоти.  2) когато върху продадената вещ трети лица имат права, които се противопоставят на купувача – купувача и в този случай ако не знае за правата на трети лица, може пак да развали договора, поради това, че имаме частично неизпълнение по съдебен ред. Ако се твърди че той е знаел и е недобросъвестен трябва да се докаже. Критерий за това е, ако за тази вещ има вписана искова молба – щом е вписана се предполага че се знае, и щом въпреки това е купил веща, той е знаел за претенциите на други лица и ще чака или да бъде съдебно отстранен или да придобие имота по давност. Съдебно отстранен ли е купувача без значение дали е добросъвестен или не законът му дава права. Но ако е недобросъвестен законът го лишава от някои права. Във всички случаи има право да получи дадената цена. Ако добросъвестния купувач развали договора му се връща цената, има право на обезщетение за разноските по поддържане на веща, за сключване и разваляне на договора. наред с това може да търси обезщетение по общите правила – за вредите от разваления договор..

Евикция или още съдебно отстранение на купувача от веща при предявен собственически иск от действителния собственик:  Когато третите лица които имат права върху продадената вещ те могат да предявят иск за съдебно отстранение срещу купувача. Този иск е ревандикационен, собственически. И те могат да го предявят по съдебен ред. Те трябва да докажат правото си на собственост и с иска се иска връщане на владението, тъй като купувача няма основание повече да упражнява фактическа власт. В съдебния процес купувача има за интерес да привлече продавача като подпомагаща страна, защото има срещу него вземане за цената. Щом като привлече продавача като подпомагаща страна ако има действително основание за отхвърляне на иска продавача трябва да го подпомогне, и щом е подпомагаща страна той е обвързан от мотивите и след това не може да възразява срещу иска за връщане на цената, защото съдът е установил, че не е собственик. Ако бъде уважен иска на третото лице с влизането в сила договорът за продажба се счита за развален. Не е необходимо след това купувача да иска разваляне. Той трябва да върне владението на веща за истинския собственик. Без значение е дали е добросъвестен или не, щом като е съдебно отстранен за него възникват права да иска връщане на цена, обезщетение. Дори в договора да има уговорка че продавача няма да отговаря при съдебно отстранение той ще отговаря на основание че е се е обогатил на отпаднало основание. Ако купувача е добросъвестен освен цената той има право да иска обезщетение за разноските, за сключване на договора, по водене на делото.