63. Особени правила за някои продажби: на движими вещи, по мостра, при уговорка за опитване, на движими вещи на изплащане. Продажба с уговорка за обратно изкупуване.

 

1) продажба на движими вещи – при определени условия законът допуска договорът за продажба на движими вещи да бъде развален без да се спазват условията на чл.87 , т.е. без да е необходима вина или да се дава допълнителен срок с предупреждение, че ако не се изпълни задължението договорът се разваля автоматично. Тези случаи при които се допуска такова облекчено прекратяване са:

а) случаите когато съгласно договора предаването на движимата вещ трябва да стане едновременно с плащането или след него, т.е. ако купувача не плати на съответния уговорен срок, то продавача не е необходимо да дава допълнителен срок за заплащане на цената, а да прекрати договора без предизвестие, като предупреди купувача в 7-дневен срок от изтичане на срока, че е развалил договора;

б) втория случай е този, при който за купувача има срок за плащане на цената – този срок не е изтекъл, но купувача не се явява за да получи веща или да приеме на срока предложената вещ – в този случай продавача разваля договора като го предупреди за развалянето в 7-дневен срок;

в) купувачът е получил веща, тя е в негови ръце, не е заплати цената и няма уговорен срок за плащането и – ако купувача не заплати цената продавача може да иска да му бъде върната веща в течение на 15 дни от предаването, но ако тази вещ е още в ръцете на купувача и е в състояние, в което е предадена;

2) при продажба по мостра чл.203 – когато продажбата е сключена по мостра и купувачът не върне веща предполага се, че той одобрява веща, т.е. одобрява предадената му мостра;

 3) при уговорка за опитване или преглеждане – тази продажба е сключена под отлагателно условие и за да породи действие трябва отлагателното условие, а именно одобрение, да настъпи от страна на купувача. Купувачът не е одобрил веща – веща е в ръцете на купувача и има срок за одобрението на веща след като я е прегледал/изпробвал. Ако до изтичането на срока той не одобри изрично веща, а ако няма срок след като е поканен от продавача, то счита се че той не я е одобрил и договорът не поражда действие, няма договор. Веща е в ръцете на купувачът, макар че не е направил изявление изрично той я е одобрил мълчаливо – ако той не се произнесе изрично в срок за одобрението, но и не връща веща, то законът презюмира, че веща е одобрена и че условието е настъпило;

4) движими вещи на изплащане – имаме уговорка за разсрочено плащане на цената. Последицата от това разсрочено плащане не променя правилата за преминаване на право на собственост, но може да се уговори запазване на собствеността до заплащане на последната вноска, но рискът преминава върху купувача от момента на предаването. Ако купувача е неизправен – забавя или спре да плаща, продавача може да развали договора, но ако неплатената цена надхвърля 1/5 (20%) от цялата дължима цена, т.е. неплащането трябва да е значително. Особеното при търговската продажба е че при такава продажба на изплащане договорът трябва да бъде задължително в писмена форма, ако той бъде развален веща подлежи на връщане, т.е. развалянето има обратно действие, но тъй като до този момент тя е ползване продавача има право на обезщетение за ползването на веща (средния наем) и може да търси обезщетение за вредите от разваляне на договора; може да има прихващане от платената цена и определеното обезщетение;

5) продажби за периодични доставки чл.208 – това е продажба с продължителен срок за изпълнение и когато се уговорят началният и крайният срок е налице такъв договор, изпълнението на отделните доставки става по определени междинни срокове. След като има уговорени междинни срокове, то забавата на отделна доставка не влече забава и на следващите достави, т.е. се забавата се отнася до конкретната доставка. Уговореният срок се счита за уговорен в полза на двете страни, т.е.  нито една от страните не може да търси изпълнение преди този срок. Ако имаме неизпълнение по отношение на конкретна периодична достака по вина на едната или на другата страна това не винаги води до разваляне на целия договор, може да си понесе последиците тази страна, която не е изпълнила задължението си в срока, а договора да си остана (освен ако не е предвидено че при една или две доставки със забава има разваля; или при лошо качество; ако длъжника не изпълнява задълженията си то кредитора може да обяви вземането си за предсрочно изискуемо и тук това може да се уговори). При периодичните доставки тук давността е по-кратка, а именно 3 години ако се касае за парични вземания;

 Продажба с уговорка за изкупуване – правилото на ЗЗД е едно – той забранява и обявява за недействителна продажбата с уговорка за изкупуване. Такава се допуска в ТЗ, но не и в отношения между граждани.