61.Продажба – Предмет, форма и цена.

Предмет на продажбата

Разграничителен критерии и последици от различния предмет.

Продажба на вещи – вещите могат да са движими и недвижими в зависимост дали са трайно прикрепени към земята. Разликата е в парилата и формата на продажбата.

Предмет може да са и правни съвкупности от права и задължения – наследството, търговското предприятие. Ако се направи преглед на правилата за правна съвкупност ще се види че договора за продажба тук е формален и има писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Предмет може да са и ценни книги като това зависи от техния вид. При продажба на ценни книги на преносител, върху които не е посочено името на титуляра, както и на поименни – продажбата става чрез предаване, а при заповедните ценни книги – чрез джиро едностранен акт.

При безналичните ценни книги става с договор за продажба, който следва да бъде вписан в централния депозитар.

Форма на продажбата

Формата на продажбата зависи от предмета.

Нотариален акт при недвижими имоти; писмена форма на имоти държавна и общинска собственост; писмена форма с нотариална заверка при продажба на правни съвкупности, МПС и наследство.

В останалите случаи е устна форма, стига да не е предвидено друго. Липсата на форма прави продажбата нищожна на това основание.

Цена

Елемент от ФС на договора за продажба. Цената следва да бъде парична. Цената е съществен елемент от съдържанието на договора за продажба и за да имаме сключен договор цената да бъде определена или поне определяема.

Определяемата цена предполага че е посочен начина за определяне на конкретната цена – дали ще се вземе пазарната цена или цената от борсата.

Ако липсва уговорка за цената нямаме уговорка по съществен елемент и означава че договорът не е сключен. Във връзка със заплащане на цената е възможно да е предвидено в договора да се плаща еднократно или разсрочено плащане на цената. Разсроченото плащане може да бъде периодично (давностния срок е 3 години).