60. Страни на договора за продажба. Ограничения.

 

Страни на договора за продажба: това са продавача и купувача. Продавачът нормално е собственикът на веща, тъй като с продажбата има задължение за прехвърляне правото на собственост, ако е собственик. Ако не е собственик ще имаме сключен договор за продажба и той ще бъде действителен, но продавача няма да е изпълнил задължението си за прехвърляне правото на собственост. Продажбата е разпоредителен акт и затова такава сделка могат да сключват дееспособни лица. По отношение на страните законът е установил някои ограничения, т.е. определени лица не могат да са нито продавачи, нито купувачи; като такива правила има освен в ЗЗД и в други закона, а в ЗЗД са по отношение на купувачи чл.185 ЗЗД:  Не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице: а) лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества – относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и б) съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите – относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действуват, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право. Друга група лица за които е установено забрана да са купувач е за длъжностни лица на които служебно им е възложено да продават тези имоти например лицата, които провеждат търга на държавни и обществени имоти, на оценителите. В ГПК, ЗПСК, КРБ има ограничения също.