59. Продажба. Определение. Характеристика. Видове продажба.

 

Продажба определение: в ЗЗД се съдържа легално определение за продажбата. Като това легално определение акцентира върху задълженията на страните. Това е договор, с който продавача се задължава да прехвърли правото на собственост върху купувача срещу определена цена чл.183 ЗЗД. Т.е. винаги трябва да личи този прехвърлителен елемент на договора. задължителен елемент от ФС на продажбата освен задължението за прехвърляне правото на собственост, е задължението за плащане на парична цена. Ако с договора се поеме задължение и липсва цена ще имаме друг договор!

Характеристика: прилагат се всички характеристики за договорите изобщо. Най-напред с оглед на предмета продажбата може да има за предмет вещи, други права, правни съвкупности (наследство). Правната уредба – в ЗЗД е уредена гражданската продажба. След като ТЗ уреди търговската продажба и ЗП уреди потребителската продажба, различаваме три режима на продажба и се разграничават три вида продажби – гражданска, търговска и потребителска. При търговската поне едната страна е търговец, при потребителската едната страна е ФЛ потребите, а при гражданската са възможни различни варианти. Може освен страните да са различни и предмети за търговската движими вещи, за гражданската недвижими, но може да има и други варианти. Когато при търговската продажба е с международен елемент и другата страна е търговско предприятие подписало Виенската конвенцията за международна продажба на стоки се прилага и правилата на тази конвенция. За неуредените случаи субсидиарно се прилагат правилата на ЗЗД. договора за продажба е по принцип консенсуален договор. Сключва се в момента на постигане на съгласие без да е необходимо предаване. Друга характеристика може да има ако друг нормативен акт предвижда друго. Той е транслативен договор – прехвърля право на собственост и други вещни права. Продажбата е уредена като неформален договор. Възможно е да бъде формален договор, когато това изрично се изисква в случай че предмет на продажбата са недвижими имот се иска нотариален акт, на МПС които са регистрирани и продажба на наследства се иска писмена форма с нотариална заверка. Транслативното действие настъпва в момента на сключване на договора, т.е. прилага се консенсуалната система. Но има изключения – ако предмет на продажбата са родово определени вещи правото на собственост не преминава в момента на сключване, а в по-късен етап при индивидуализация чл.24. продажбата е възмезден договор. Тя е уредена като комутативен договор, т.е. за двете страни има известност какво ще дадат и получат. Има изключения при продажба когато има риск – продажба на бъдеща вещ – и в случая е алеаторен договора за продажба защото не се знае дали ще възникне веща. При продажбата на наследство също имаме рисков елемент, защото не знаем какво включва наследството. Двустранен договор е защото имаме насрещни права и задължения. Продажбата също е институт на облигационното право, но тя е и ЮФ, който поражда продажбено правоотношение. Когато се каже продажба се има предвид и самото продажбено отношение. Продажбени отношения възникват не само от договор за продажба, но и от съдебно решение, но и спрямо него се прилагат правилата за договора за продажба – например решение постановено по чл.19, ал.3 ЗЗД и то поражда продажбено отношение, то поражда транслативен имот; при чл.33 ЗС.

Видове продажби: може да стане според правната им уредба – гражданска, търговска и потребителска. Според предмета може да бъде продажба на недвижим имот, на движими вещи, на наследство, на ценни книги. Вътрешни продажби и международни продажби – в зависимост наличието на международен елемент проявен в страните, предмета преминава през държавна граница, договора се сключва на територията на чужда държава. Продажба на изплащане – урежда се и в ЗЗД и в ТЗ. Транзитни продажби, продажба с обратно изкупуване (само при търговската продажба), продажба с авансово плащане на цената, продажба на търг, продажба на публична продан.