51. Отговорност на поръчителя. Права на платилия поръчител

 

Отношения в насока отговорност и възражение, които могат да се правят. Задължение на поръчителя: първо поръчителят е солидарно задължен с главния длъжник. Ако едно лице, един кредитор може да има няколко поръчителя, които да обезпечават един и същ дълг. В такъв случай тогава тези лица са съпоръчители. В отношенията помежду си те отговарят за един и същ дълг, но всеки от тях може да отговаря за цялото задължение ако има такава уговорка, или всеки от тях да отговаря за своя част, т.е. отговарят заедно и разделно. Задължение на поръчителя, когато кредитора предяви срещу него претенция за изпълнение – той има право на избор. Когато кредитора предяви претенцията си срещу поръчителя, той трябва да уведоми главния длъжник за това, особено ако поръчителя ще изпълнява на кредитора, за да не се получи двойно плащане и ако има някакви възражения, които притежава главния длъжник тези възражения да може да ги противопостави и поръчителя (общи задължения – действителност на договора от който е възникнало задължението на длъжника). Поръчителят може да противопостави освен общите, но и негови лични задължения – например поръчителят може да направи възражение за прихващане с вземане на главния длъжник чл.142 ЗЗД. Кредиторът да предприеме принудително изпълнение срещу поръчителя.

Права на платилия поръчител:

Тя се предопределя от отговорността на главния длъжник. Но може поръчителя да се задължи при по леки условия например за половината дълг. Той не може да се задължи за по-тежки условия. Поръчителя отговаря освен за дълга, но и за всички последици от неизпълнението – лихви, разноски. За отговорността на поръчителя е че е солидарно отговорен заедно с главния длъжник, ако има съпоръчителство те отговарят за целия дълг, освен ако има уговорка за разделяне на задължението. Правата на платилия поръчител са на първо място за него възниква регресни права – той да си възстанови това което е разходвал, разходите, които е направил. Това негово регресно вземане е срещу длъжника. Той може да иска главница, лихви и разноски. Това право може да му се оспорва, ако той не е предупредил главния длъжник. Изрично  е предвидено, че длъжникът няма да отговаря на поръчителя ако и той е изпълнил задължението, без да е бил уведомен че и поръчителят ще плаща, т.е. налице е двойно плащане резултат от неуведомяване от страна на поръчителя и длъжника не отговаря срещу поръчителя. Налице е неоснователно обогатяване на кредитора и поръчителят може да иска това от кредитора. Предвидено е в закона, че когато е имало съпоръчителство за един и същ длъжник и задължение, поръчителят който е изпълни задължението може да търси от другите съпоръчители припадащите им се части. За платилия поръчител настъпва законната суброгация – встъпва в правата на кредитора, които той има срещу длъжника. Той встъпва и в правата, които удовлетвореният кредитор има срещу трети лица – обезпечители на чужд дълг. В зависимост от това срещу кои лица се суброгират правата на платилия поръчител – суброгацията е пълна когато поръчителя встъпва в правата на кредитора и иска всичко да му се плати, по отношение на съпоръчители и трети лица суброгацията е частична – иска от всеки от тях съответната част за която са се задължили, ако не е уговорена частта е по равно.

Прекратяване на поръчителството:  на първо място поръчителството имащо акцесорен характер се прекратява с погасяване на главния дълг, независимо по какъв начин е погасен. Предвидено е че поръчителството се погасява поради действия на кредитора поръчителя не може да встъпи в неговите права – кредитора е отказал обезпечения и по този начин кредиторът се е лишил от права, в които е могъл да встъпи поръчителя, и тъй като това е във вреда на поръчителя е предвидено че то се прекратява от действия на кредитора. След това поръчителството се прекратява и ако е било за определен срок с изтичането му, ако срокът за изпълнение на длъжника бъде удължен от страна на кредитора това няма действие спрямо поръчителя, освен ако той не даде съгласие. Предвиден е 6-месечен срок чл.147, ал.1 ЗЗД, в който срок тече от настъпване на падежа на главния дълг, и ако в 6-месечен срок от падежа на главното задължение кредиторът не предяви иск спрямо длъжника, то поръчителството се прекратява, длъжника си остава задължен, но поръчителството се прекратява. Този 6-месечен срок е преклузивен, в него кредитора трябва да предяви претенцията си спрямо длъжника, за да запази правата си срещу поръчителя. Този срок се отнася само за поръчителя. А при солидарните задължения нямаме поръчителство и не се прилага този срок, защото имаме съдлъжници и всеки длъжник може да противопостави  общите възражения, но не може да противопостави личните задължения на главния длъжник (да прави прихващане). Солидарните възниква от един и същ ЮФ, докато при поръчителството имаме солидарност, но тя възниква от два ЮФ.

При предсрочна изискуемост настъпва от момента в който поръчителят е отправил покана до главния длъжник, че са налице условията за предсрочна изискуемост и че той желае предсрочна изискуемост на кредита. Начален момент на 6-месечния срок!

Претенцията на кредитора срещу длъжника може да я предяви извънсъдебно, да извади изпълнителен лист или съдебно. Трябва да може да установи, че  е спазил срока.