49. Обезпечаване вземането на кредитора – същност и цел. Видове обезпечения

 

Обезпеченията са правен способ, уреден от закона, в полза на кредитора. Те са правни средства за защита интересите на кредитора. Чрез тях кредиторите получават сигурност, че дори длъжникът да не изпълни задължението си те по принудителен ред могат да съберат вземането си. Обезпеченията са вид права, които законът предоставя на кредиторите. Те обаче са акцесорни права – винаги трябва да има друго право, което трябва да бъде обезпечено от залога, ипотеката и други. С учредяване на обезпеченията възниква добавъчно ОПО към основното ОПО. Обезпечителните права също са СМП.

Обезпеченията в зависимост от начина, по който се гарантират интересите на кредитора (дали наред с длъжника се задължават и други лица или длъжникът или едно трето лице чрез своя вещ или имот създават гаранция, че кредиторът ще бъде удовлетворен), биват:

–           лични:

         поръчителство – кредиторът има двама длъжници – главен длъжник и поръчител. Те отговарят солидарно;

         гаранция – едно друго лице- гарант (обикновено банка или друга институция), гарантира на кредитора, че при неизпълнение или лошо изпълнение кредиторът ще получи гаранция. Гаранцията е част от главното вземане, но никога не е равна на главното вземане;

         солидарност – тя винаги е в полза на кредитора;

–           вещни (реални) – при тях длъжникът, освен че се задължава лично да престира, дава на своя вещ или имот предназначението да служи като обезпечение за кредитора. Реални обезпечения могат да се учредяват и от трети лица, които не са задължени лично, но отговарят чрез своята вещ или чрез своя имот. Вещни обезпечения са залогът и ипотеката.

Обезпеченията като акцесорни права следват вземането. С прехвърлянето на вземането се прехвърлят и всички обезпечения. Съгласие е необходимо, когато обезпеченията са дадени от трето лице и се сменя длъжникът. В някои случаи (например при прехвърляне на обезпечено с ипотека вземане), за да се запази обезпечението, е необходима определена форма. При погасяване на основните права се погасяват и акцесорните права.