46. Привилегии по ЗЗД

Законови основания за предпочитание на едни кредитори пред други са привилегиите. Те представляват предимства, които законът предоставя за определено вземане. Кредиторите, които са титуляри на привилегировано вземане, се удовлетворяват предпочитателно пред другите кредитори. Привилегиите проявяват своето действие само при принудително изпълнение.

Държавата например е привилегирован кредитор заради качеството си. Поради същата причина са привилегировани и работниците и служителите по трудови ПО. Качеството им на работници и служители по КТ им дава привилегия.

Други вземания са привилегировани заради обезпеченията си – например вземания, обезпечени със залог или ипотека. Законът дава предимство следователно на кредитори, които са били по-грижливи, по-активни и са обезпечили своето вземане. Ако тяхното вземане е по-малко, те дори улесняват удовлетворяването на другите кредитори, които не са привилегировани.

Привилегиите са процесуални правила, които обаче са уредени в материалния закон – ЗЗД.

Привилегиите са два вида – общи и специални. Критерият за това разграничение е кога привилегията проявява своето действие, към кой обект от имуществото на длъжника се насочва изпълнението, къде се намират обектите на изпълнението. Кредиторът има задължението да избере към кой обект от имуществото на длъжника да носочи изпълнението. Съдебният изпълнител само реализира, ръководи самото изпълнение. Привилегированият кредитор винаги се удовлетворява предпочитателно. Привилегията на заложния кредитор проявява действието си, когато изпълнението бъде насочено към заложената вещ. Ако съдебният изпълнител насочи изпълнението към друга вещ, а не към заложената, заложният кредитор не може да ползва своята привилегия.

В чл. 136 от ЗЗД са изброени привилегиите:

  • специални привилегии – изброяването започва с тях:

         І ред – вземания, които представляват обезщетение за направени разноски (за обезпечаване на искове, разноски, направени по иска по чл. 134 и 135 от ЗЗД). Тези вземания се удовлетворяват привилегировано тогава, когато изпълнението се насочи срещу имота или вещта, срещу които са направени разноските. Ако другите кредитори искат да се възползват от образуваното производство и да се присъединят, но не са платили необходимите разноски и такси, те не могат да се възползват от привилегията си;

         ІІ ред – специална привилегия на държавата, когато тя има вземане за данъци за имот или МПС. Тази привилегия влиза в действие, когато принудителното изпълнение се насочи към имота, за който не е платен данъкът, или срещу МПС, за което не е платен данъкът;

         ІІІ ред – вземания, които са обезпечени със залог или ипотека. Тези кредитори изпреварват останалите;

         ІV ред – вземания на кредитора, който упражнява право на задържане, срещу задържаната вещ. Неговата привилегия изпреварва привилегията на заложния или ипотекарния кредитор;

–           общи привилегии – те са изброени след специалните:

         І ред – вземания на работници и служители, произтичащи от трудовото им ПО. Става въпрос за вземания не само за трудови възнаграждения, но и за други вземания. Това, че тази привилегия е обща, означава, че тези кредитори ще се удовлетворят предпочитателно независимо към кой обект ще се насочи изпълнението. На същия ред стои вземането за издръжка;

         ІІ ред – вземане на държавата – става въпрос за всички вземания без тези за глоба, тъй като вземането за глоба е публично вземане.

Вземанията се удовлетворяват по реда на изброяването – първо специалните и после общите. Следователно кредиторите, които ползват специална привилегия, се удовлетворяват преди тези, които ползват обща привилегия. Ако вземанията са само общи, съответните специални се удовлетворяват съразмерно.

В ТЗ също е даден редът за удовлетворяване на кредиторите, но в него по същия ред са изброени общите и специалните привилегии.

Привилегиите са правни способи за удовлетворяване на определени кредитори предпочитателно пред други кредитори. Привилегията е даване на предимство на тези кредитори, които са били по- грижливи към своето вземане