40. Делегация

 

В ЗЗД липсват правила относно делегацията, но конкретни видове делегация се уреждат в други НА – например чек (нареждане, отправено до банката, да се изплати определена сума); менителница (едно лице, наречено издател на менителницата, нарежда на друго лице, наречено платец, да заплати сумата, посочена в менителницата, на трето лице, наречено поемател на менителницата. Ако между издателя на менителницата и платеца съществуват други ПО, задължението на платеца се погасява след като той плати посочената сума); нареждане за превод.

Следователно, за да има погасително действие делегацията, тя трябва да се предхожда от друго ПО между лицата, които участват в делегацията.

Делегацията се определя като система от сделки, в които участват няколко лица, или като едностранна сделка, нареждане на едно лице, отправено към друго лице, което нареждане има определени правни последици.

Погасително действие делегацията има, когато се предхожда от други ПО между лицата, които участват в нея. В нея участват три лица:

–           наредител (делегант);

–           делегат – лицето, до което е отправено нареждането;

–           делегатар – трето лице, спрямо което делегатът трябва да плати или да се задължи да плати.

Когато между тези три лица съществуват предходни ПО, делегацията има погасително действие.

Делегацията е едностранна и абстрактна ПС. Тя е абстрактна, защото издателят на чека, менителницата не посочва защо прави това, тоест не посочва основанието. Причината за плащането при делегацията стои извън самата делегация. Причината лежи в предходните отношения. При нареждането за превод е налице изключение – трябва да се посочи основанието.

Делегацията бива:

–           делегация за плащане – чек, нареждане за превод;

–           делегация за задължаване – менителница. При нея платецът трябва да приеме да плати. Издателят на менителницата отправя нареждане към платеца. Последният се задължава да плати на трето лице (бенефициер, кредитор) съответната сума. Менителницата е ЦК и кредитно средство. С акцептирането на менителницата от платеца за него възниква задължение за плащане.

При делегацията е възможно делегантът да е длъжник на делегатаря, а делегатът да е длъжник на делегантът. На практика се сменя длъжникът. Възможно е и делегантът да е кредитор на делегатаря. В такъв случай се сменя кредиторът.