4. Претенцията в облигационното правоотношение. Същност, характеристика, съдържание, видове претенции, развитие.

 

Претенцията е елемент от всяко ОПО. Това е облигационното право на кредитора да иска от длъжника определен резултат/поведение.

Характеристика на претенцията: имуществено, облигационно, относително и притезателно право.

Претенцията като ОПраво обикновено има имуществен х-р, но може да има и неимуществен- право кредитора да иска запазване на тайна за условията на договора.

Претенцията като ОП има и относителен х-р – на претенцията на кредитора кореспондира точно задължението на длъжника – другата страна в ОПО. Изключение деликтните състави чл.21, ал.1 ЗЗД

Претенцията като ОП е право, което има притезателен х-р. Това право – вземането на кредитора се защитава, чрез осъдителен иск. Кредиторът има право да иска да бъде осъден длъжника, да престира съответната сума с осъдителен иск. То е притезание когато стане изискуемо; право на иск в материален смисъл на думата

Правото на кредитора може да бъде не само притезателно, може да бъде и преобразуващо/протестативно. ГП не са притезателни, които се защитават с конститутивни искове и упражняването им е директно от кредитора пред съда – без длъжника, упражняването им води до промяна на правно положение – напр. Правото на 1 лице сключило предварителен договор този договор да бъде обявен за окончателен. Такова преобразуващо право е и правото на кредитора да иска разваляне на един договор, когато  – ако правото на разваляне е надлежно, по съдебен ред, настъпва промяна в правното отношение – престава да съшествува правната връзка. ОП е притезателно, но може и да е преобразуващо право макар е по-рядко, чието упражняване води до промяна в правни положения. Право на кредитора = претенция

Видове претенции. В зависимост от резултата, който търси кредиторът:

А) за даре (dare) – претенция за прехвърляне на права (на собственост)

Б) за фацере (facere) – за определено действие – кредитора може да иска активно поведение от длъжника

В) нон фацере (non facere) – претенцията на кредитора е да иска въздържане от длъжника (наемодателя може да иска от наемателя да не извършва действия с които може да увреди вещта)

ОПО съществува като правна връзка между 2 лица за определено време. В определен етап ОП/претенцията на кредитора съществува като 1 субективно право на кредитора да търси от длъжника определен резултат. Една възможност на кредитора. След като вземането/претенцията на кредитора стане изискуемо, тогава имаме изискуемо вземане. Претенцията преминава в изискуемо вземане – това става на уговорения падеж – когато настъпи срока на изпълнение кредиторът може да търси изпълнение. Вземането става изискуемо на падежа и може да се търси изпълнение. Кредиторът упражнява своето вземане– търси изпълнение. Претенцията преминава в притезание – претенцията на кредитора се развива – притезания = упражнена претенция. Ако длъжникът доброволно изпълни своето задължение – ОП се погасява. Ако длъжникът не изпълни своето зад  – кредиторът може да потърси имуществена отговорност. След притезанието претенцията се развива в имушествена отговорност – по съдебен ред, процесуално производство по ГПК.

Имуществената отговорност е възможността на кредитора да посегне на имуществото на длъжника – това е обезщетение на кредиторите, то може да се изнесат на публична продан несеквестируеми вещи на длъжника и кредитора да се удовлетвори.

Етапи на развитие на ОПО – с него се развива и облигационното право на кредитора– възниква като материално право, с настъпване на падежа, облигационното право на кредитора става изискуемо – може да  търси изпълнение, а длъжника го дължи, кредитора може да упражни своята притенция – правото му е упражнено = притезание – след това претенцията дава право на К да търси имуествена отговорност като посегне чрез съдия- изпълнител на имуществото – претенцията вече е станала право на принудително изпълнение (субектвно материално право).

Претенцията и тогава когато дава право на кредитора да предприеме принудително изпълнение – пак е субективно материално право, но то му предоставя и други права, правото да иска изпълнение по принудителен ред. Ако не съществува субективното материално право не може да се търси изпълнение по принудителен ред. Неговото СМП му предоставя и други права в хода на развитие на ОПО.