32. Договорна и извъндоговорна отговорност за вреди

 

 

Договорната отговорност за вреди е само една от възможните форми на договорната отговорност, докато извъндоговорната отговорност е само под формата на обезщетение за вреди.

При договорната отговорност правонарушението се състои в нарушаване на договорните задължения, а при извъндоговорната – в нарушаване на общия граждански дълг. При първата отговорността винаги е под формата на обезщетение за вредите, а при втората- освен под формата на обезщетение за вредите, също така и под формата на поправяне на вредите в натура. При договорната отговорност се обезщетяват само имуществените вреди, а при извъндоговорната – и имуществените, и неимуществените вреди. При първия вид отговорност по принцип се обезщетяват само предвидимите вреди, а непредвидимите – при недобросъвестност, а при втория вид отговорност такова деление няма. При договорната отговорност, когато длъжниците са няколко и те не са изпълнили задълженията си, отговорността по принцип е разделна, а солидарност се допуска, ако е изрично предвидено. При извъндоговорната отговорност в случай на съизвършителство, се носи солидарна отговорност. Размерът на договорната отговорност за вреди зависи от размера на вредите и от формата на вината, а при извъндоговорната отговорност формата на вината няма значение, а вината се предполага (в някои случаи на извъндоговорна отговорност вината не е предпоставка на отговорността). При договорната отговорност давността обикновено е 3 години, но в някои случаи може да бъде 6-месечна, ако това е изрично предвидено. При извъндоговорната отговорност давността е 5 години от извършването на нарушението или от откриването на дееца (по ЗЗП давността е 3 години).