27. Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението

 

Неизпълнението е непрестиране на дължимия резултат или престиране на дължимото по начин, който не съответства на договора. Това е едно неправомерно правно действие, което води до неблагоприятни правни последици – отговорност, разваляне на правната връзка. Неизпълнението поражда допълнителни ОПО. Следователно то е неправомерен ЮФ, който поражда неблагоприятни за длъжника правни последици, както и акцесорни ОПО наред с основното ПО. Акцесорните отношения могат да бъдат:

– санкционни;

– насочени към отстраняване на последиците от неизпълнението – например отношения във връзка с отстраняването на недостатъци, замяна на некачествени вещи с качествени, отношения във връзка с реализиране на отговорности.

В зависимост от това дали НИ се изразява в непрестиране на дължимия резултат или в престиране, несъответстващо на договора, НИ бива:

– пълно – липсва всякаква престация на дължимото. Към него се отнася и aliud, при който се престира нещо, различно от дължимото. Към пълното НИ се отнася също така и негодността на престирания предмет;

– неточно – то от своя страна бива:

– частично;

– некачествено;

– НИ по място;

– НИ по начин;

– забавено.

В зависимост от причините за НИ то бива:

– виновно;

– обективно (невиновно).

Според това дали все още е възможно реалното изпълнение НИ бива:

– НИ при възможно реално изпълнение;

– НИ при невъзможно реално изпълнение – предметът на престацията е погинал или има обективни обстоятелства, които правят престацията невъзможна за изпълнение (например властнически акт, който забранява вноса и износа).

Формите на НИ са всъщност форми на неточно изпълнение:

– забавено изпълнение – такова има, когато:

– не се престира на падежа;

– задължението е без срок за изпълнение и длъжникът не изпълни в срока, даден му от кредитора с отправената покана към него (към длъжника).

Забавеното изпълнение при т. нар. фикс-сделки (сделки с фиксиран срок) се равнява на пълно НИ. Това е така, когато предмет на престацията е едно бездействие;

– частично изпълнение – неточността на изпълнението тук е в количествено отношение;

– некачествено изпълнение – неточността на изпълнението е в качествено отношение;

– НИ по място – престира се на място, различно от уговореното;

– НИ по начин – престира се по начин, различен от уговорения.

ЗЗД дава предимство на реалното изпълнение. В ЗЗД са предвидени способи, които да доведат до реално изпълнение, дори то да е със забава. Следователно законът не във всички случаи допуска замяна на реалното изпълнение с парично обезщетение. Дори законът да допуска парично обезщетение, ако длъжникът предложи реално изпълнение и кредиторът все още има интерес от това, съдът може да постанове реално изпълнение (дори ако кредиторът иска парично обезщетение).