16. Договори в полза на трето лице

 

 

Правна уредба. Урежда се в чл. 21 и 22 ЗЗД. Свързан е с принципа за относителното действие на договорите – сключения договор поражда действие само за страните по него, но не и за трети лица които не са страни по него. В закона се казва, че действително договора поражда действие между страните, а спрямо трети лица само в предвидените от закона случаи. Такива договори с действие за трети лица са изключение от този принцип. Законът допуска в определени случаи договорът да породи действие за трето лице но само ако за това трето лице се пораждат права – т.е. може да се договаря в полза на трето лице, но не и задължения.

Приложно поле: договорите в полза на трето лице намират приложение в областта на застраховането – един съпруг сключи договор застраховка живот в полза на другия съпруг. В полза на трето лице може да се сключи договор за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Няма пречка и други договори да се сключат в полза на трето лице – договор за покупко-продажба при който купувача да плати цената на трето лице; договор за влог в полза на трето лице.

Може ли договорът в полза на трето лице да се придобиват вещни права или имат облигационен характер? С такива договори третото лице не може да придобива вещни права. Но по този въпрос има различия и в практиката и в теорията. Едното становище счита че с договори в полза на трето лице могат да се придобиват и вещни и облигационни права от третото лице, тъй като законът не налага такова ограничение. Второто становище е че като една схема договорът в полза на трето лице не може да се придобият вещни права. Тази договорна схема е неприложима за придобиване на вещни права от третото лице. Според чл.19 ЗЗД е необходимо нотариален акт, а третото лице не е включено в него. Р. № 268/ 23.06.2011г. 4 г.о. ВКС с което се приема че може да се придобие право на ползване като ограничено вещно право чрез договор в полза на трето лице щом договорът е в нотариална форма.
Р. №63/2004г. ВКС