1. Понятие за съвременното международно право. Определение. Характерни особености.

 

Съвременното МП е спорен в теорията термин. Редица автори считат, че МП не може да бъде разделяно на съвременно и на класическо МП, но промените, настъпили в МП за периода от началото на века дават основание да се направи изводът, че става дума за нов тип МП. Промените в МП се обуславят от обективни фактори:
1. научно-техническият прогрес. Неговото въздействие се изразява във
възникването на нови отрасли на МП (космическо право), в нарастналите
възможности на човечеството да влияе върху природната среда. Така възникват
нови глобални проблеми, които засягат човечеството като цяло и чието
решаване изисква съгласуването на усилията на всичк страни. МП е
инструментът за преустройството на международните отношения.
2. +ролята на развиващите се страни или страните от третия свят. Процесът на
деколонизация води до появата на голям брой независими държави. Тези страни
са обединени от общи интереси и представляват влиятелна група в МП в цели
отрасли.
Държавите са разделени и до днес по идеологически признак. Тяхното деление,
започнало от 1917г. ускорява процеса на деколонизация. От друга страна, след
разделянето на света на цивилизовани и нецивилизовани народи МП се развива под влиянието на противоположни социални ценности. Като резултат се засилват
регионалните тенденции в МП. Регионалните норми ограничават ефективността на ерудбата, дадена с общото МП – това се отнася до поддържането на международния мир и сигурност.
Основните промени в МП се свеждат до субектите на МП:
1. Утвърждават се международните организации като важен фактор в
международните отношения и като нови субекти с ограничена правосубектност.
Появяват се нови субекти – нации и борещи се за национална независимост
народи, в някои случаи може да се говори за международна правосубектност на
индивида.
2. Изменят се характерът и формите на международната отговорност. Разширява се международната наказателна отговорност на индивидите за международни
престъпления.
3. Други – международният договор се превръща в предпочитан източник на МП;
получават признание императивните норми; появяват се нови дялове на МП –
международно икономическо право, право на международните организации,
международно трудово право, международна защита на правата на човека и др.
МП представлява самостоятелна система от правни норми, която не е дял от
националното право. В зависимост от международните отношения, които регулира, МП се разделя на отрасли, както и националното. Някои от тях са на дипло+матическото право, правото на договорите, морското право и др.
Прието е в теория и практика да се използва наименованието международно право, защото названието международно публично право не е съвсем точно. Исторически се произхожда от римското jus gentium. Терминът и днес се използва, за да се посочи предшественикът на МП, но нито в древния Рим, нито сега това съответства на МПП.
Jus gentium се е прилагал към чужденците в Рим и е регулирал както публичноправни, така и частноправни въпроси.
По-късно се извежда терминът междудържавно право. В действителност в течение на дълъг период от време държавите са били единствените субекти на МП.
Исторически Великата френска революция има голяма тежест при определянето на “международното право”, като издига една от своите идеи – разбирането, че народите са субекти на МП и ги противопоставя на държавите.
В съвременното право става дума за международно право, действащо между държави, нации и народи, които са на път да създадат свои самостоятелни държави,
международни организации и други образувания или физически лица, които
притежават определена международна правосубектност.
Корените на определението публично откриваме в римското право – значението на понятието jus publicum не е съвсем ясно. Публичното право е представлявало част от римското действащо право и е регулирало дейността на държавата в най-широк смисъл.
Установените норми в jus publicum не е можело да се изменят от индивидите
посредством техни допълнителни споразумения, очевидно е едно поставяне на
определени норми в качеството им на общи над останалите. Това обединяване е
предпоставка и условия за защита на обществения интерес. Това е основната идея на публичното право.
Определение
Международното право е система от правни норми – договорни, обичайни и други, които регулират международните отношения в сферата на междувластни отношения.
Създават се от самите субекти на МП, преди всичко от държави и международни
организации. Спазването на МП се осъществява доброволно, а в случай на
необходимост се гарантира с индивидуална или колективна принуда, осъществявана от държавите и международните организации.
МП е правна система, независима от вътрешнодържавното право, но двете системи си въздействат взаимно.
Характерни особености на международноправната система
 Международната система е децентрализирана. В нея отсъства върховна власт,
не същестуват законодателни, съдебни и изпълнителни органи, присъщи за
всяка национална система.
 Международното право е система, която се основава на суверенитет, при това –
главно на взаимодействието на субекти, носители на суверенитета. То е
единственото възможно право, което може да съществува между суверенни
субекти.
 Спорна е тезата за примитивността на МП. Над суверенните държави няма
висша власт и те сами създават норми, с които се обвързват. Ето защо МП рядко
се нарушава от вътрешнодържавното.
 Международната система е слабо интегрирана и децентрализирана. За нея е
присъща тенденция да се институционализира. Ролята на международните
организации нараства.
 Няколко са основните различия между вътрешнодържавното право и МП –
основните са във връзка със:
o Субектите, обекта на МП, източниците, спазването на източниците