8. Конституцията от 1991 – създаване и обща характеристика

 

 1. Националната кръгла маса започва работа от есента на 1989. Тя представлява форум, на който са представени БКП, БЗНС и други политически партии и граждански сдружения, част от които възстановени от 1947. Нейната задача е да се договорят мерките за трансформиране на политическата система на обществото чрез възприемане на редица демократични принципи и приемане на нова конституция. Въз основа на тези договорености се приемат промените в конституцията от 1971:
  – премахва се чл. 1 и идеологизиращите текстове;
  – възстановен е принципът на политически плурализъм;
  – въвежда се принципът за разделение на властите (по-скоро като декларация);
  – пролетта на 1990 г. се премахва ДС и се въвежда президентската институция.
  Правомощията на ДС се разпределят между президента и НС. Налага се мораториум върху смъртното наказание.

  2. Конституцията от 1991 се явява последица от договореностите на Националната кръгла маса. Приемането на новата конституция се осъществява от ВНС, избрано въз основа на закон, който да гарантира свободния и демократичен избор, предхождан от закон за политическите партии, осигуряващ достъп до политиката и до изборите на всички партии, които искат да издигнат кандидат.
  От особено значение е, че българският преход към демокрация включва приемането на изцяло нова конституция, която да създаде юридическата рамка за развитие на националните процеси и да осигури стабилност на държавата по пътя на прехода.
  Конституцията на България от 1991 е приета от VII ВНС, но то се различава по функциите си, тъй като действа като ОНС , защото приема и нови закони.
  Републиканският характер на държавата не подлежи на съмнение – република с парламентарна форма на управление. Засилва се ролята на НС. Към парламента се формира конституционна комисия от парламентарни представители – юристи, които оформят окончателния проект, приет на 3 четения с мнозинство от 2/3.
  Новата конституция възприема парламентарната форма на управление, като редица от институтите са взаимствани от конституциите на Усоабуям ФРГ, Гърция, Италия. Областта на правата и свободите е съобразена със ЕКзПСЧ. България сравнително бързо осъществява прехода в политическата сфера. За съжаление в икономическата сфера претърпява провал, но Конституцията не може да бъде обвинявана за това.
  Конституцията от 1991 е една модифицирана европейска конституция. Тя предлага една модификация на парламентарния модел, който после е взаимстван и от други държави.

  3. Конституция на Република българия
  – Преамбюл
  – ПЪРВА ГЛАВА Основни начала
  – ВТОРА ГЛАВА Основни права и задължения на гражданите
  – ТРЕТА ГЛАВА Народно събрание
  – ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Президент на републиката
  – ПЕТА ГЛАВА Министерски съвет
  – ШЕСТА ГЛАВА Съдебна власт
  – СЕДМА ГЛАВА Местно самоуправление и местна администрация
  – ОСМА ГЛАВА Конституционен съд
  – ДЕВЕТА ГЛАВА Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция
  – ДЕСЕТА ГЛАВА Герб, печат, знаме, химн, столица
  – Преходни и заключителни разпоредби