63. Областта като административно-териториална единица. Областен управител – компетентност и актове.

 

Областта е териториално образувание с административно предназначение. Тя се състои от няколко съседни общини. Територията й е територията на включените в границите й общини. При създаването на областите се вземат предвид географските особености на територията; наличието на град, който е културен и стопански център с изградени социална и техническа инфраструктура, транспортни връзки. Създаването и закриването на области се извършва със закон. В областта се създават изборни органи за местно самоуправление.
В областта не се създава колективен орган за управление и не се осъществява самоуправление на населението. Тя се управлява еднолично от областен управител, който е представител на централната изпълнителна власт, подпомага се от заместник-областен управител и административен апарат. Областният управител е проводник на държавната политика в областта, отговаря за защита на националните интереси и за законността, осъществява административен контрол. Статутът му се урежда от Закона за администрацията.
Областният управител се назначава от Министерския съвет. Заместник-областният управител се назначава от министър-председателя. Те и областната администрация са на бюджетна издръжка. Областният управител и неговият заместник не могат да участват в ръководни органи на политически партии и да упражняват търговска дейност.
Областният управител е орган с обща компетентност. Той организира разработването и изпълнението на областните стратегии и програми за регионално развитие; координира работата на държавните органи на територията на областта и взаимодействието им с местните власти и между органите на самоуправление и местната администрация. Той защитава държавната собственост, отговаря за опазването на обществения ред; контролира изпълнението на актовете на президента и на МС; осигурява спазването на законността и осъществява административен контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местно самоуправление.
При изпълнение на правомощията си той издава заповеди.
Областният управител спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася до съответния окръжен съд. Той отменя незаконосъобразни актове на кметове на общини, за чиято отмяна не е предвиден друг ред. Заповедите за спиране и отмяна на посочените актове могат да бъдат обжалвани пред ВАС