62. Кметът в системата на местното самоуправление. Избор, компетентност, актове.

 

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината, района и кметството, но той е преди всичко орган, функционално свързан с общинския съвет. Той е орган на изпълнителната власт в системата на местното самоуправление. Негово задължение е да работи за изпълнение на решенията на съвета и носи отговорност пред него.
Кметът се избира от населението или от общинския съвет за срок от 4 години – чл. 139, ал. 1 от К. ЗМСМА постановява кметовете на общини и на кметства да се избират от населението на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. За кмет на общини или на кметство се избира лице, което е само български гражданин, навършил 18 години и притежаващ избирателни права.
Кметовете са с обща компетентност и подзаконова дейност. Осъществяват изпълнителната власт и оглавяват общинската администрация и са важен фактор в осъществяване на самоуправлението.
Длъжността на кмета е несъвместима с участието му в ръководства на политически партии, в упражняването на търговска дейност, по смисъла на ТЗ, в управлението и участието в надзорни и контролни органи на дружества. Не може да бъде и общински съветник едновременно.
Кметът на общината притежава изпълнителни правомощия. Той ръководи изпълнителната дейност, насочва и координира дейността на специализираните органи в общината, назначава и освобождава от длъжност ръководителите и служителите в администрацията и т.н. Кметът може да възлага изпълнението на свои функции на кметовете на райони и кметства. Той координира и контролира законосъобразността и целесъобразността на тяхната дейност по изпълнение на възложените им функции; осъществява контрол за целесъобразност на актовете и действията им при изпълнение на законово предоставените им правомощия.
При реализиране на правомощията си кметът на общината издава заповеди. Те са ненормативни актове, които уреждат конкретни или индивидуални обществени отношения. Според чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА общинският съвет може да отменя актове на кмета, които не са съобразени с решенията на общинския съвет. Заповедите на кмета могат да бъдат обжалвани пред областния управител и пред съда.
В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението в общината. Общинският съвет има приоритет по отношение на кмета, въпреки че те не се намират в йерархическа зависимост.
Общото между общинския съвет и кмета е, че те са органи, които осъществяват управленски функции в пределите на общината. Те получават своите властнически пълномощия от един и същ правен субект – населението на общината чрез пряк избор, но заемат различно място в осъществяване на местното управление. Докато общинският съвет е орган за самоуправление, то кметът е звено от единната система на органите на изпълнителната власт.
Кметовете на райони и на кметства са пълномощници на общинския съвет и на кмета на общината. Тези кметове изпълняват бюджета на общината в частта му за района или кметството; извършват административни и други услуги на населението; осигуряват опазването на обществения ред; организират благоустройството и пр. Кметовете представляват района или кметството пред населението, пред обществените и политически организации и пред други райони и кметства.
Пълномощията на кметовете на общини, райони и кметства се прекратяват предсрочно при: подаване на оставка пред общинския съвет; при влизане в сила на присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление; при трайна невъзможност или системно неизпълнение на функциите; при смърт.