58. Правен статус на конституционните съдии. Основания и ред за прекратяване на мандата им.

 

Конституционните съдии са висши държавни служители, осъществяващи специфична по характер дейност. Те имат статуса на председателя на Народното събрание, т.е. имат неговия ранг.
След избирането или назначаването им конституционните съдии в 7-дневен срок са длъжни да освободят заеманите длъжности или да прекратят извършваната от тях дотогава платена дейност. След полагането на клетва встъпват в длъжност. Съдиите имат еднакъв статус и са равнопоставени, единствено председателят има и организационни правомощия.

Според чл. 147, ал. 5 от К положението на конституционен съдия е несъвместимо с представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на търговска или друга платена професионална дейност. Членовете на КС се ползват с имунитет на народен представител (ал. 6), срещу тях не може да бъде възбудено преследване, преди да е снет имунитетът им, който се изразява в наказателната им неприкосновеност. Имунитетът е гаранция за личната неприкосновеност, която е предпоставка за нормалната дейност и изпълнение на задълженията. Снема се при наличието на достатъчно данни за извършено тежко умишлено престъпление. Главният прокурор представя данните на Съда, на съдията се дава възможност за лично обяснение, а решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички съдии чрез тайно гласуване. След решението на Съда съдията губи имунитета си и срещу него може да бъде възбудено преследване. Но той не губи качеството си на конституционен съдия. Мандатът се прекратява едва с влизането в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода. Други основания за прекратяване на мандата са (чл. 148): изтичане на определения срок, подаване на оставка пред КС, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 1 г., несъвместимост по чл. 147, ал. 5, смърт.

Конституционните съдии имат право да осъществяват контакти с всички държавни органи, стопански и обществени организации. Не може да им бъде отказано предоставянето на исканите от тях сведения. Съдиите са задължени да пазят тайната на съвещанията при решаване на делата и информацията, която представлява държавна и служебна тайна.
Конституционните съдии имат право на пенсиониране след изтичане на мандата им независимо дали са навършили пенсионна възраст.