57. Актове на Конституционния съд – видове, правна същност и действие.

 

Конституционният съд приема решения, определения и разпореждания.

Решенията са основните актове, чрез които КС се произнася по същество по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите на решението се обнародват в „Държавен вестник”.

С определения съдът се произнася по допустимостта на исковете и споровете или по други процедурни въпроси.

В разпореждания председателят оформя своите ръководни и административни решения: разпределя работата между съдиите; обнародва актовете; разпорежда се с бюджета; административно ръководи съда и др.

Решенията са окончателни и задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, за които се отнасят, и са обвързващи и за самия КС. Те влизат в сила три дни след тяхното обнародване. При установяване на противоконституционност на закон, той престава да се прилага след влизането в сила на решението. Решенията, които имат индивидуален характер (спор за избора на президент) влизат в сила по реда на ненормативните актове – от деня на постановяването им от съда.