55. Конституционен съд – характеристика, конституиране, състав.

 

Конституцията от 1991 г. заменя парламентарния механизъм на контрол за конституционност на законите със специализиран извънпарламентарен контрол чрез създаването на Конституционен съд.
Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията. Той е особен държавен орган. Мястото му в държавната система не може да се търси сред трите власти, но той не е и четвърта власт. КС заема своето собствено място в системата на държавните органи. КС е „равнопоставен спрямо върховните органи на трите власти. Затова, като защитава Конституцията, той е призван да внася необходимите корекции и да балансира при упражняването на държавната власт от органите, поставени на „върха” на трите власти” (РКС № 18, 1993), за да се осигури ефективното функциониране на държавната власт.

КС се състои от 12 съдии – 1/3 се избират от Народното събрание; 1/3 се назначават от президента; 1/3 се избира от колегия, съставена от общите събрания на ВКС и ВАС. За съдии в КС се избират само юристи с високи професионални и нравствени качества с най-малко 15-годишен стаж, само с българско гражданство.

На първото си заседание конституционните съдии полагат клетва за добросъвестно изпълнение на задълженията си в присъствието на президента, председателя на НС и председателите на ВКС и ВАС. Правна последица от полагането на клетва е встъпването в длъжност, т.е. съдиите вече могат да осъществяват конституционните си правомощия.

Председателят на КС се избира за срок от 3 години. Той е пръв между равни при осъществяването на правомощията на КС и е равнопоставен с останалите съдии. Той е организационен и административен ръководител на Съда, представлява го, ръководи заседанията, упражнява бюджета, разпределя работата между съдиите.

Мандатът на конституционните съдии е 9 години без право на преизбиране.
КС е перманентно съществуващ и функциониращ орган. Той е единственият висш държавен орган, на който никога не се прекратява мандатът, а само периодически се обновява част от състава му. Въведен е принципът на ротацията. На всеки три години съставът се обновява с 1/3 (4 съдии).

Предсрочно се прекратява мандатът на съдиите при (чл. 148) :
>> изтичане на определения срок;
>> подаване на оставка пред КС;
>> влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
>> фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 1 година;
>> несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 147, ал.5;
>> смърт.

Положението на член на КС е несъвместимо с представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на свободна, търговска и друга дейност.

КС може да бъде сезиран от: 1/5 от народните представители; президента, МС, ВКС, ВАС и главния прокурор; както и от омбудсмана с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите (чл. 150).