53. Висш съдебен съвет – организация и компетентност.

 

ВСС е колективен административен орган на съдебната власт. Той е юридическо лице и изпълнява ролята на висше административно звено на структурите на съдебната власт и организационно и кадрово осигурява тяхното функциониране.
ВСС се състои от 25 члена. Народното събрание избира 11 членове, 11 се избират от делегатските събрания на съдиите (6), на прокурорите (3), на следователите (2). По право членове на ВСС са председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор. ВСС се председателства от министъра на правосъдието без той да има право на глас.
За членовете на ВСС се изисква (чл. 130) да бъдат юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж, от който не по-малко от 5 години като магистрат или хабилитиран научен работник по право.
Законът установява несъвместимостта за участие в състава на ВСС с депутатски мандат, длъжността кмет и общински съветник, членуването в политически партии. Несъвместимо е и упражняването на свободна, търговска или друга професионална дейност с изключение на преподавателската във висшите училища. Срокът на пълномощията на изборните членове е 5 години. Те не могат да бъдат преизбирани в два поредни мандата.

Мандатът на изборен член на ВСС се прекратява при (чл. 130, ал. 8):
>> подаване на оставка;
>> влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
>> трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 1 година;
>> дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност;

ВСС определя съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени служби; определя възнаграждението им; назначава, освобождава, понижава, повишава и премества магистратите; взема решение за снемане на имунитета.
Заседанията на ВСС се провеждат, ако присъстват най-малко 2/3 от състава му. Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство. Решенията за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на магистрат се приемат с тайно гласуване (чл. 131).
Решенията на ВСС и на дисциплинарния му състав подлежат на обжалване пред ВАС в 2-седмичен срок от съобщението.

Според чл. 132а от Конституцията към ВСС се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и 10 инспектори. Главният инспектор се избира от НС за срок от 5 години, а останалите инспектори – за 4. Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на магистратите при осъществяването на функциите им (ал. 6). Той действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително магистрати (ал. 7). Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. (ал. 9)