52. Конституционна уредба на правния статус на съдиите, прокурорите и следователите.

 

Статусът на съдиите, прокурорите и следователите се урежда от Конституцията и Закона за съдебната власт. При осъществяване на своите функции те се подчиняват само на закона. Магистратите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от ВСС. За магистрати се назначават лица, които имат само българско гражданство, завършили са висше юридическо образование, преминали са стаж и са придобили юридическа правоспособност, не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление и притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Магистратските длъжности са несъвместими с депутатски мандат, със заемането на длъжността министър, заместник-министър, кмет и общински съветник, с изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански органи. Не могат да упражняват търговска дейност, да упражняват адвокатска професия, да дават правни консултации.

Магистратите стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж на длъжността, която заемат. Те пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни по служба и засягат интересите на гражданите, юридическите лица или държавата. Съдиите, прокурорите и следователите се ползват с имунитет. Те не могат да бъдат задържани, освен за тежко престъпление и то с разрешение на ВСС. Имунитетът на магистратите се снема от ВСС, когато има достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Главният прокурор прави мотивирано предложение за снемане на имунитета и за задържане.
Магистратите носят гражданска отговорност за вреди, причинени при изпълнение на техните служебни задължения, освен когато извършеното е престъпление. Дисциплинарни дела срещу магистрати се разглеждат от 5-членен състав на ВСС.

Магистратите се освобождават при:
>> навършване на 65-годишна възраст;
>> подаване на оставка;
>> влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
>> трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
>> тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;

В съда и прокуратурата съществува институтът на младшите съдии и младшите прокурори. Те трябва да отговарят на изискванията за съдии и прокурори и се назначават от ВСС за срок от 2 години, който може да бъде продължен с още 6 месеца. Младшите съдии се назначават в окръжните и военните съдилища, а младшите прокурори – в районните, окръжните и военните прокуратури. Младшите съдии участват като членове на съдебни състави при разглеждане на дела.