50. Върховен административен съд – организация, компетентност. Актове – правна същност.

 

ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване (чл. 125, ал. 1). Юрисдикцията му се разпростира върху цялата територия на България. Той е касационна инстанция относно законосъобразността на административните актове.
ВАС е единствената инстанция, която се произнася по спорове за законосъобразност на актовете на МС и на министрите. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които засягат правата и законните им интереси, освен актовете, изрично посочени със закон (чл. 120, ал. 2). Този текст определя кръга от правните субекти – гражданите и юридическите лица, които могат да търсят съдебна защита срещу административни актове. Обжалваемият акт трябва да засяга субекта, който го обжалва, т.е. той да има правен интерес.

ВАС има председател и двама заместник-председатели. Съдът се състои от две колегии, в които има отделения. Всяка колегия създава свое общо събрание, включващо всички съдии. Общите събрания на колегиите могат да сезират КС. В Закона за съдебната власт са регламентирани два органа на ВАС – общо събрание на съдиите и пленум на съда. В заседанията на общото събрание вземат участие и лица, които не са негови членове, а пленумът заседава само в състав от всички съдии, без участието на външни лица. Общото събрание обсъжда и приема тълкувателни решения, а пленумът решава само организационни въпроси на съда.

В общото събрание вземат участие министърът на правосъдието, прокурори от прокуратурата при ВАС. На заседанията могат да бъдат поканени и съдии от окръжните съдилища, специалисти от науката и практиката.
По предложение на председателя на АС, на министъра на правосъдието, на главния прокурор и на заместник-главния прокурор при ВАС общото събрание приема тълкувателни решения по прилагане на законите в административното съдопроизводство. Тълкувателните решения са задължителни за съдебната и изпълнителната власт. Те не са нормативни актове. Съдилищата не са нормотворчески, а правоприлагащи органи.
Общото събрание заседава при наличието на кворум най-малко от 2/3 от всички съдии. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Тълкувателните решения се приемат с абсолютно мнозинство.
Пленумът на ВАС определя броя и състава на отделенията на съда, обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда и т.н. Пленумът заседава при кворум най-малко 2/3 от всички съдии. Решенията се приемат с гласовете на повече от половината от присъстващите.
ВАС разглежда делата като касационна инстанция. Жалби и протести срещу незаконосъобразни ненормативни актове на министри, ръководители на друго ведомства, подчинени на МС, на областни управители се разглеждат в 3-членен състав.
Жалби и протести срещу незаконосъобразни нормативни актове на МС, на министрите и ръководителите на ведомства се разглеждат се разглеждат от 5-членен състав. Пред 5-членен състав се обжалват решенията на 3-членния състав. Решенията на 5-членния състав не подлежат на по-нататъшно обжалване.

Председателят се назначава от президента на Републиката за срок от 7 години, по предложение на ВСС. Той осъществява организационно ръководство на работата на съда, представлява го пред държавните институции, свиква и ръководи заседанията на общото събрание, прави предложения за приемане на тълкувателни решения.