47. Съдилищата – правосъдни органи. Видове съдилища. Система на съдебните органи.

 

Конституцията установява тристепенна система на органите на съдебната власт. Съдопроизводството е първоинстанционно; въззивно (апелативно, второинстанционно) и касационно (третоинстанционно). Триинстанционното съдебно производство е гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. То намалява възможността за допускане на грешки и осигурява по-висока степен на обективност при правосъдната дейност. Всички съдебни инстанции трябва да бъдат сезирани.
Двуинстанционно е административното производство. Административните дела се разглеждат от първоинстанционен съд и от окръжния или ВАС като касационни инстанции.
Основните първоинстанционни съдилища са районните. Като първа инстанция действат и окръжните съдилища по дела, определени със закон. Първоинстанционни са и военните съдилища.
Въззивното съдопроизводство е второинстанционно. Апелативните съдилища решават дела, образувани по жалби срещу първоинстанционни актове на окръжните съдилища. Военноапелативният съд разглежда дела по жалби срещу актове, постановени от военните съдилища. Окръжните съдилища решават дела като апелативни инстанции по жалби срещу актове на районните съдилища.
Касационното съдебно производство се осъществява от ВКС по съдебни актове, постановени от апелативните съдилища. Касационна инстанция е и ВАС за съдебни актове на съдилищата относно законосъобразността на административни актове.

Система на съдебните органи
Системата на органите на съдебната власт интегрира три относително самостоятелни подсистеми: съдебните, прокурорските и следствените органи.
Създадена е обединяваща административна структура – Висш съдебен съвет. Той осъществява кадровата политика и решава основни организационни проблеми на съдебната власт. Трите подсистеми притежават организационна автономност. Съдебната власт във функционален аспект включва дейността по разследване на наказателни дела, прокурорския надзор за законност и правосъдието. Трите подсистеми работят в тясно взаимодействие по осъществяване на правосъдната функция. Всяка от тях осъществява свои задачи чрез съответни средства и методи. Дейността на следствените органи е началната, предварителна фаза на наказателния процес. След нейното приключване прокурорските органи дават заключение и ако са налице законови основания по съответния ред предават обвиняемия на съда. Приемането на съответен акт (присъда или решение) е заключителният стадий от дейността на съдебната власт.
Системата на органите на съдебната власт и техният статус са детайлно уредени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Самата система включва: Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните, окръжните, военните и районните съдилища.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Съдилищата осъществяват дейността си в съдебни райони, чиито граници и седалища се определят от ВСС.
Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка.
Правосъдните органи не са правотворчески, те не творят, а само прилагат правните норми.