46. Съдебна власт – понятие, разграничаване от другите власти. Органи на съдебната власт – съдебни, прокурорски и следствени.

 

Правосъдието е особен вид правозащитна дейност. Правосъдие осъществяват само съдебните органи.

Правораздаването е също правозащитна дейност, но е по-обхватна по съдържание от правосъдието. Правораздаване осъществяват съдът и особените юрисдикции, но последните не осъществяват правосъдие.

Съдебната власт се осъществява от съда, т.е. правосъдие. Тя е многопланово събирателно понятие, което включва дейности по разследване (производство), прокурорския надзор и правосъдието.
Органите на съдебната власт са съдилищата, прокуратурата и следствените органи. Прокуратурата и следствието не осъществяват правосъдна дейност. Те подпомагат съда в неговата дейност. Органите на съдебната власт заемат специално място в държавната организация и изпълняват особени задачи. Съдът, прокуратурата и следствието осъществяват дейности за укрепване на законността и правопорядъка. Те са специализирани органи, чието основно предназначение е да осъществяват правозащитна функция.
Законът за съдебната власт (ЗСВ) е приет през 1994 г. Правните основи са установени и в Конституцията – тя регламентира единна съдебна власт, която интегрира съдебните, прокурорските и следствените органи.
Съдебната власт е интегративна част от държавната организация. Тя е присъща на всяко демократично организирано в държава общество. Съдебната власт осъществява правосъдието, което е специфична държавна дейност. Тя осъществява особена държавна функция, коренно различна от тази на останалите две държавни власти.
Независимостта на съдебната власт се изразява в правната недопустимост на другите власти да въздействат на съдиите, прокурорите и следователите. Те се подчиняват само на закона. Независимостта на съдебната власт не е отрицание на взаимодействието й с останалите държавни органи. Въпреки разделението на властите, те са единен механизъм, който работи за съхранение и утвърждаване на правния ред. Поради това трите власти си взаимодействат и сътрудничат в осъществяването на публичната власт.