42. Правомощия на Министерския съвет. Актове – видове, правна същност.

 

Правомощия на МС:

МС ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.
>> има право на законодателна инициатива (чл. 87, ал. 1) – той е основен вносител на законопроекти. Така съдейства за ефективна законодателна дейност
>> осигурява обществения ред и национална сигурност
>> осъществява общо ръководство на Въоръжените сили, може да предлага на парламента да обяви военно или друго извънредно положение
>> осъществява общо ръководство на държавната администрация
>> ръководи изпълнението на държавния бюджет, организира стопанисването на държавното имущество
>> ръководи и контролира дейността на министрите
>> отменя незаконосъобразните и неправилните актове на министрите (чл. 107)
>> създава ведомства без ранг на министерства – държавни, изпълнителни агенции, назначава и освобождава ръководителите им
>> може да сезира Конституционния съд по въпроси от неговата компетентност
>> има правото да предлага по необходимост свикването на НС
>> предлага на президента назначаването и освобождаването от длъжност на посланиците и постоянните представители на България в международни организации
>> утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона
>> назначава и освобождава областните управители (чл. 143, ал. 2)

Министър-председателят е централен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Ръководи и координира общата политика на правителството и дейността на министрите (чл. 108, ал. 2). Той ръководи заседанията на МС, представлява правителството във взаимоотношенията му с другите държавни органи. Назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите.

Актове на МС:

Актовете на МС са юридическа форма, чрез която се реализират предоставените му правомощия.
Законът първично урежда отношенията, докато с правителствените актове се осъществява вторична, съответстваща на закона уредба на обществените отношения. Правителствените актове доразвиват и конкретизират вече регламентираните със закон отношения.

Според чл. 114 МС приема постановления, разпореждания и решения. С постановления МС урежда широк кръг от обществени отношения и приема правилници и наредби. Те са административни актове, които са основен инструмент за осъществяване на изпълнителната власт.

Постановленията са нормативни актове. С постановления се регламентират в съответствие със законите обществени отношения, които са предоставени за уреждане от МС. Постановленията на МС, с които се приемат правилници и наредби, са особени актове. Те не са нормативни по съдържание, а са нормативни по предназначение.
Разпорежданията по принцип са ненормативни актове, с които се регулират конкретни обществени отношения (например за изграждане на здравни, социални и други обекти)
Решенията на МС са ненормативни актове, които уреждат конкретни или индивидуални отношения.

Според чл. 125, ал. 2 ВАС (на НС) има правомощието да се произнася по спорове за законността на актовете на МС и на министрите. Надзорът е за законност, не и за целесъобразност (правилност).