40. Неотговорност на президента. Предсрочно прекратяване на пълномощията.

 

Чл. 103 от Конституцията прогласява неотговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на техните функции, и за издадените от тях актове. Те не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване. Ползват се с имунитет.
Държавната измяна на президента по смисъла на чл. 103, ал. 1 не е измяна по смисъла на НК. Със своите действия той може да нанесе тежки политически, икономически и други вреди, които на практика подриват и отслабват устоите на държавата. Президентът ще носи отговорност за нарушаване на Конституцията, ако то е съществено и е налице вредоносен резултат за държавата и обществото. Нашата Конституция предвижда сложна процедура за търсене на отговорност на президента и вицепрезидента. Предвидената отговорност е политическа. Резултатът от доказано обвинение води до снемане на политическото доверие от тях, което се изразява в прекратяване на пълномощията им.
Мотивирано обвинение срещу президента или вицепрезидента за държавна измяна или нарушение на Конституцията се повдига пред НС по предложение на ¼ от всички народни представители (60 души). Ако НС прецени, че са налице достатъчно данни, потвърждаващи обвинението, то приема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички народни представители. След решението на НС процедурата за търсене на отговорност продължава в Конституционния съд. Той е длъжен в едномесечен срок да се произнесе по обвинението. Ако бъде установено, че президентът/ вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията (мандатът) им се прекратяват. Конституционният съд разглежда и решава делото с участието най-малко на ¾ от всички конституционни съдии (9 души). Решението се взима с тайно гласуване.

Срокът на пълномощията на президента и вицепрезидента е 5 години. Пълномощията им се прекратяват с изтичане на петте години. Предсрочно те се прекратяват на основание на чл. 97 от К:
>> при подаване на оставка пред КС
>> при трайна невъзможност да изпълняват правомощията си (ако не изпълняват правомощията си в продължение на 1 година) при тежко заболяване
>> при смърт
>> чл. 103 – когато е налице държавна измяна или нарушение на К

Ако пълномощията на президента се прекратят предсрочно, вицепрезидентът встъпва в неговата длъжност, а ако и той не може, правомощията му се изпълняват от председателя на НС, без това да го прави президент. Когато се прекратят правомощията на президента, НС насрочва избори за президент и вицепрезидент, които трябва да се проведат в срок от 2 месеца.