37. Имунитет и предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител.

 

Имунитетът е единство от наказателна неотговорност и наказателна неприкосновеност на народния представител (чл. 69 и 70 от К).
Наказателната неотговорност е забраната да се търси наказателна отговорност на народния представител за изказаните от него мнения и гласувания в НС.
Наказателната неприкосновеност е забраната да се възбужда наказателно преследване срещу народен представител за извършено от него престъпление по време на пълномощията му. Народният представител не може де бъде задържан и срещу него не може да бъде възбуждано наказателно преследване освен за престъпления от общ характер, и то с разрешение на НС, а когато то не заседава – на председателя на НС. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай незабавно се известява НС, а ако то не заседава – председателя.

Пълномощията на НС се прекратяват с изтичане на 4-годишния мандат и предсрочно – при парламентарна криза. Независимо от основанията заедно с пълномощията на НС се прекратява и мандатът на народните представители.
Предсрочно се прекратяват пълномощията на народния представител при: (чл. 72):
>> хипотезата на подаване на оставка на НС
>> влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено
>> установяване на неизбираемост или несъвместимост
>> смърт