35. Актове на Народното събрание – характеристика, видове. Обнародване.

 

Актовете на НС са резултат от неговата дейност по осъществяване на принадлежащите му правомощия и са израз на волята на парламентарното мнозинство, формулирана като едностранно волеизявление на законодателния орган.

Правните актове на НС действат на територията на Р България и други обекти, върху които се разпростира държавният суверенитет. Действието на законите започва от момента на влизането им в сила и завършва с тяхното отменяне или изтичане на срок, за който са приети. С влизането им в сила те стават задължителни за изпълнение и приложение от всички държавни органи, организации, длъжностни лица и граждани, до които са адресирани.
Ненормативните актове на НС влизат в сила от момента на приемането им.

НС приема закони, решения, декларации и обръщения (чл. 86, ал. 1). Формата на актовете е единствено писмената.

Видове: конституционни закони, закони, Правилник за организацията и дейността на НС, решения, декларации и обръщения.

Юридическите актове на НС са най-голяма по относителен дял и най-съществена по значимост група актове. Те са резултат от законодателната, контролната и вътрешноорганизационната дейност на НС. Към юридическите актове се отнасят К, конституционните закони, законите, Правилникът за организация и дейност на НС и решенията. От своя страна юридическите актове се делят на нормативни и ненормативни.
Нормативни са онези актове, които съдържат правни норми или изменят и допълват нормативните актове. Нормативните актове на НС са с най-висша юридическа сила в сравнение с нормативните актове на другите държавни органи.
Ненормативните актове са решенията. Приемат се въз основа и в изпълнение на К и Правилника.
С неюридическите актове НС постига цели, по отношение на които е неприложим методът на правно регулиране. Това са декларациите и обръщенията.

Закон
>>Изразява интересите на определена част от обществото, формализират волята на мнозинството в парламента в държавна воля
>>първично и трайно регулира основни обществени отношения
>> той е нормативен акт, който съдържа, изменя или допълва правни норми (тълкувателният акт не създава нови правни правила)
>> приема се от общодържавния представителен орган или чрез референдум
>> приема се по установен ред (процедура)
>> той е акт с висша юридическа сила

Видове закони
>> конституционни закони – към тях се отнасят законите за изменение и допълнение на К. Те притежават най-висша юридическа сила. Те нямат самостоятелно съществуване, а се инкорпорират в К
>> кодекси – закони с особена природа, които регулират всеобхватно обществени отношения от един правен отрасъл или особено важен негов дял
>> обикновени закони – най-голяма по обхват група. Могат да бъдат общи и специални. Има и устройствени (органически) закони, бюджетни закони

Закон и подзаконови актове.
Законът първично регламентира основни обществени отношения, а подзаконовите актове се издават въз основа и в изпълнение на законите. Те вторично уреждат на основата на закона конкретни или индивидуални обществени отношения с по-малка социална значимост.

Правилник за организацията и дейността на НС
Той регулира отношенията по конституирането, вътрешната организация, реда и формите на дейност на парламента. Действието на разпоредбите се разпростират предимно по отношение на НС, органите му и народните представители. Субекти на правоотношенията, които възникват на основата на Правилника, са преди всичко НС, вътрешните му органи и народните представители. Правилникът е нормативен акт с юридическа сила, равна на закона.

Ненормативни актове на НС
Това са решенията. Инициативата за приемане на решения принадлежи на отделния народен представител, на група народни представители, на правителството, когато внася решение за приемане на държавния бюджет. Решенията са правни актове, които съдържат конкретни или индивидуални юридически предписания. Те се отнасят до конкретни въпроси или до персонално определени лица и имат предназначението да породят правни последици или съдържат оценки за дейността на държавни органи. Решенията се приемат на едно четене предимно с обикновено мнозинство. Има и изключения – например решението за гласуване на недоверие на правителството се приема с абсолютно мнозинство. Решенията влизат в сила от момента на приемането им.

Неюридически актове на НС
Декларациите и обръщенията са израз на отношението на НС към проблемите на вътрешната и външната политика. Тези актове не са юридически, но маркират някои акценти в политиката на държавните органи. Те представляват политическа директива за дейността им, без да са юридически задължителни за тях. Това са политически актове с призивен характер.