34. Правомощия на Народното събрание – класификация.

 

Законодателни правомощия
Конституцията постановява, че НС осъществява законодателната власт. То е единствен законодателен орган, титуляр на законодателната власт в Р България. Закони може да твори и народът чрез референдуми. НС, формирано по демократичен начин чрез избор, се състои от политически представители на различни социални групи от народа и затова на него е предоставено правомощието да създава правни норми от най-висш разряд, с най-голяма юридическа сила.
НС приема, допълва, изменя, отменя закони. Основното му правомощие е приемането на закони. НС приема държавния бюджет и го изменя съобразно обществените потребности и възможности. Бюджетът се изготвя от правителството и се приема със закон. Друго правомощие е установяването на видовете данъци и определянето на размера им.
НС дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми.
Към тази група се отнася законодателната уредба на реда за произвеждане на референдум, на реда за придобиване и изгубване на българско гражданство.

Конститутивни правомощия
– НС избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение избира МС.
– НС създава, преименува, закрива, разделя министерства, по предложение на министър-председателя.
– НС избира и освобождава председателя на БНБ и на Сметната палата.
– НС участва във формирането на КС – избира 1/3 от състава му; както и на ВСС – 11 от членовете.

Правомощия по осъществяване на външната политика
НС ратифицира и денонсира международни договори с най-голяма значимост за международната политика на България. Ратифицирането е особен вид утвърждаване на международен договор, конвенция или съглашение от парламента. Денонсирането е вид отмяна на ратифициран международен акт.
НС ратифицира/денонсира договори, които:
>> имат политически или военен характер;
>> се отнасят до участието на Р България в международни организации;
>> предвиждат коригиране на границите на Р България;
>> съдържат финансови задължения за държавата;
>> предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на межуднародните спорове;
>> се отнасят до основни права на човека;
>> се отнасят до действието на закон или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение;
>> имат клаузи, които изрично предвиждат тяхната ратификация.

Ратифицираните международни договори след тяхното обнародване в ДВ и влизането им в сила стават част от вътрешното право на Р България. Нормите на тези договори имат приоритет пред тези нa вътрешното право, ако съществува колизия между тях.

Правомощия по отбраната и сигурността
– НС решава въпросите за обявяване на война, когато Р България е обект на агресия или в случай на нужда при изпълнение на задължения, произтичащи от международни договори. Само парламентът притежава правомощието да сключва мир.
– НС обявява военно или друго извънредно положение върху цялата или върху част от територията на страната, когато тя е обект на военна агресия или при други обстоятелства.
– НС разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването или преминаването на чужди войски на или през територията на България.

Правомощия по създаване и изменение на Конституцията
НС може да прави изменения и допълнения на Конституцията с изключение на тази материя, която е резервирана за ВНС.
При никакви условия правомощията на ВНС не могат да бъдат делегирани на друг орган. ВНС е орган на учредителната власт и поради това може да приема Конституцията, която е учредителен акт.

Контролни правомощия
НС притежава правомощия за упражняване на политически контрол върху висшите органи на изпълнителната власт – МС и министрите.
НС упражнява парламентарен контрол за осъществяване на правителствената политика. Контролът е израз на политическата отговорност на правителството пред парламента. Една от формите на парламентарен контрол върху дейността на МС и на министрите са въпросите и питанията на народните представители.

Други правомощия
НС приема решения за произвеждане на национален референдум; насрочва избори за президент, дава амнистии, определя официалните празници и учредява ордени и медали.